Devam Eden Projeler

Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin Alt Yapısının Oluşturulması ve Kapasitesinin Geliştirilmesi

Türkiye’de son dönemlerde hızlı bir toplumsal dönüşümün yaşandığı söylenebilir. Genel iktisadi yapıdaki değişimlere paralel olarak nüfus artışı, göç, iş piyasası, gelir dağılımı, sosyal politikalar ve iktisadi sektörler gibi alanlarda yaşanan değişimler toplumsal yapıyı da doğrudan etkilemektedir. Toplumsal yapının farklı katmanlarını, birimlerini etkileyen değişimlerin izlenmesi son derece önem arz etmektedir.

Bu projede söz konusu değişimi ve dönüşümü izleyebilme ve bilimsel yöntemlerle el alabilme kapasitesine sahip bir araştırma merkezi oluşturulmuş ve bu merkezde çalışması muhtemel kişilerin eğitimler aracılığıyla nitelikleri artırılmıştır. Bundan sonra Sosyoloji Araştırma Merkezinde toplumsal yapıyı/değişimi ele alan çalışmalar yapılabilecektir.

Proje kapsamında ilk olarak merkezin alt yapı boyutunu oluşturan mekan, makine, donanım vb. hazırlıklar yapılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak ilgili öğretim elemanlarının alanında uzman kişi ve/veya kurumlarca eğitim alması sağlanmıştır. Böylelikle bu proje kapsamında toplumun farklı boyutlarını araştıracak, değerlendirecek ve yeni politika önerileri geliştirilebilecek bir araştırma merkezi yapılandırılmıştır. Merkez yapacağı araştırmalarla çok boyutlu bir konu olarak toplum sorunlarına dair politikalar geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin Alt Yapısının Oluşturulması ve Kapasitesinin Geliştirilmesi başlıklı bu proje İ.Ü. BAP Birimi tarafından “Güdümlü Projeler” kapsamında desteklenmiştir. Destekleri için İ.Ü. BAP Birimine teşekkür ederiz.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Proje Yürütücüsü Yardımcısı: Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

Proje Ekibi: Prof. Dr. Yücel BULUT, Doç. Dr. Enes KABAKCI, Doç. Dr. Lütfi SUNAR, Yrd. Doç. Dr. Ayşen ŞATIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Tülay KAYA, Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA OTRAR, Arş. Gör. Mehmet Fatih GÜLOĞLU, Arş. Gör. Mehmet Ali AKYURT, Arş. Gör. Muhammed Fatih KARAKAYA, Arş. Gör. Melike AKBIYIK, Arş. Gör. M. Emin BALCI

Proje süresi: 36 Ay

...

Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği başlıklı projenin amacı kentsel dönüşümün yaşlılar üzerindeki etkilerini ve yaşlıların yaşadıkları kentsel dönüşüm tecrübesine tepkilerini analiz etmek ve bugün kentsel dönüşüm uygulamalarında oldukça ihmal edilmiş olan yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını merkeze alarak kamu politika ve imar düzenlemeleri için bir rehber oluşturmaktır. 

Proje;
• Literatür araştırması
• Ön saha araştırması
• Nicel araştırma
• Çalıştay
• Nitel araştırma
• Tanıtım toplantısı aşamalarından oluşmaktadır.


Proje kapsamında 65 yaş üstü bireylerle 1800 yüz yüze anket uygulaması ve 30 mülakat gerçekleştirilecektir. Ayrıca ön saha araştırması kapsamında 50’nin üzerinde yetkili ile mülakat yapılmıştır. İstanbul örneğinde gerçekleştirilen araştırmanın kapsamında kentsel dönüşüm öyküsü olan 20 ilçenin çeşitli mahalleleri yer almaktadır.


Proje 117K296 numarası ile “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Proje Araştırmacıları: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK, Doç. Dr. Betül DUMAN, Dr. Öğretim Üyesi Zuhal GÜLER, Dr. Mustafa OTRAR
Proje Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN
Proje Bursiyerleri: Büşra TURAN, Furkan BAŞARSLAN, Hamdusena EŞREFOĞLU, Özge Nur MİSKET