Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, giderek daha fazla toplumsal soruna ev sahipliği yapan kentin ve kente ilişkin meselelerin araştırılmasını sağlamak için gerekli olan bilim insanlarının yetiştirilmesi ve bu alanda bilgi üretilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kentlerdeki nüfusun yoğunlaşması, göç süreçlerinin hızlanması ve farklılaşması, kentlerdeki üretim ve tüketim süreçlerinin değişmesi, küreselleşme, devletin giderek sosyal alandan çekilmesi vb. değişimler kentsel mekânın birçok sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Göç, uyum, konut, suç, yoksulluk, dışlanma vb. sorunlar sadece bunlardan birkaçıdır. Bu programla yeni kentleşme sürecinin dinamiklerinin nedenlerini açıklayacak ve yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri getirebilecek bilim insanlarının yetişmesi için bir zemin oluşturulacaktır. Kendine özgü tarihsel, toplumsal, coğrafi ve iktisadi koşulları olan Türkiye kentlerinin sorunlarının ele alınmasında farklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, hem kendi toplumunun özelliklerine ve birikimine yaslanmayı hem de Batılı ve diğer kent deneyimlerine açık olmayı sağlayarak özgün bir yaklaşımın gelişmesine katkı yapmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’deki kent çalışmaları her ne kadar farklı disiplinler altında (mimarlık, şehir planlama, kamu yönetimi, siyaset, hukuk, sosyoloji vb.) önemli ürünler vermiş olsa da farklı disiplinlerin ortak üretimine nadiren rastlanması söz konusudur. Ülkemizde disipliner muhafazakarlığın neden olduğu bir araya gelememe sorununun nitelikli ve sorunların çözümüne katkıda bulunan çalışmaların hazırlanmasını engellediği söylenebilir. Son dönemde disiplinlerarası çalışmaların önemi vurgulansa da henüz bu pratiğin çok az örneği olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kentlerin yaşadığı sorunlara bütünlüklü, kuşatıcı ve geçerli öneriler geliştirebilmek için disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç vardır. Birçok disiplinin çalıştığı kentle, kentsel mekânla ve toplumla ilgili disiplinlerarası çalışmaların yapılacağı zeminlerin oluşturulması gerekmektedir. Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı kentle ilgili disiplinlerarası bilimsel araştırma ve çalışmalara yönelik ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu durum hazırlanan programdaki ders başlıklarında ve içeriklerinde de görülebilecektir. Bu programla birlikte farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya gelme ve ortak çalışmalar yapabilme zeminine kavuşmuş olacaktır. 

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı kent sosyolojisinin birikimine yaslanmakla birlikte mekânı, mekândaki değişimleri ve sorunları anlamak açısından önemli imkanlar sunan şehir planlama, mimarlık, kamu yönetimi, felsefe, antropoloji, hukuk vb. alanları içerecek şekilde tasarlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyoloji Anabilim Dalı altında yer alan Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, giderek büyüyen ve çeşitlenen kentsel sorunları anlamayı ve kendi tarihsel ve toplumsal tecrübesine uygun yeni çözümler üretebilmeyi amaçlayan ve disiplinlerarası bir perspektifle kenti ele almak isteyen lisansüstü öğrenciler için hazırlanmıştır.


Başvuru ve Kabul Koşulları

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bir program olması dolayısıyla farklı lisans programlarından mezun olmuş her öğrenciye açıktır. Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak ve başarılı olanlar Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabileceklerdir. Bunların dışında Üniversite Senatosunun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerli olacaktır.

• Başvuru için 4 yıllık bir bölümden mezun olmak.

• Mezuniyet koşulu: Yüksek Lisans Programlarına (tezli) başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

• ALES koşulu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan (Eşit Ağırlık türünde) alması gerekir.

• Yabancı dil koşulu: YDS veya Eşdeğeri Sınav için Taban Puan 50’dir.

• Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenciler başvurabilir. Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

Başvuru süreci ve koşulları konusunda detaylı bilgi için sosyalbilimler.istanbul.edu.tr sitesinden veya 0212 440 20 00 numaralı telefondan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile irtibata geçiniz.


Değerlendirme Ölçütleri

Puan Türü
(%)
ALES (Eşit Ağırlık türünde) veya eşdeğeri sınav notu
50
Lisans not ortalaması veya yedinci yarıyılı not ortalaması (mezun olmayanlar için)
10
Mülakat puanı
30
Yabancı dil notu
10


Mezuniyet Koşulları

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programında, 7 seçmeli ve 1 seminer dersi olmak üzere en az 21 kredilik (60 AKTS) ders alma zorunluluğu mevcuttur. Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenir. Derslerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencilerinin konu belirleyip danışman seçerek yüksek lisans tezlerini danışmanları nezaretinde hazırlamaları beklenir. Öğrenciye tezini tamamlaması için 4 yarıyıl tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren 5 kişilik bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için alınması zorunlu olan tüm derslerden başarılı olmaları ve tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 


...

GÜZ YARIYILI

No
Dersin Adı
Z/S
Kredi
AKTS
Öğretim Üyesi
1
Modernlik, Kent ve Kentlilik
S
3
6Prof. Dr. İsmail COŞKUN
2
Antikçağda Kentler ve Fikirler
S
3
6Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
3
Türkiye’de Modernleşme, Mimarlık ve Kentler
S
3
6Prof. Dr. Uğur TANYELİ
4
Kentsel Dönüşüm: Yaklaşımlar, Temalar ve Güncel Sorunlar 
S
3
6Doç. Dr. Betül DUMAN
5
Türkiye’de Kent Çalışmaları 
S
3
6Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

BAHAR YARIYILI

No
Dersin Adı
Z/S Kredi AKTS
Öğretim Üyesi
1
Seminer
Z6Prof. Dr. İsmail COŞKUN
2
Kentleşmenin Hukuku Boyutu: Ülkemizdeki Görünümü ve Uygulama Sorunları
S
3
6Prof. Dr. Aydın GÜLAN
3
Tarihte Şehirler
S
3
6Prof. Dr. A. Korkut TUNA
4
Kent Sosyolojisi
S
3
6Doç. Dr. Oya OKAN
5
Kente Göstergebilimsel Bakış
S
3
6Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT KILIÇERİ
6Tüketim Toplumu ve Mekân
S
3
6Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
7Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Z3
8Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

...


GÜZ YARIYILI

1. Modernlik, Kent, Kentlilik

Yeni Çağ başlangıcında Avrupa coğrafyası yeni toplumsal ve tarihi dinamiklerin biçimlendirici etkisiyle yeni bir toplum tipinin ortaya çıkışına sahne olur. Birkaç asır için bu toplum modeli Batı Avrupa coğrafyasında mayalanma sürecini tamamlayarak müesseseleşme sürecine girmiştir: Modern Toplum, Modern Ekonomi, Modern Siyaset… Modernlik bütün toplumsal alanları, yapıp etme biçimlerini tanımlamış ve dönüştürmüştür. Kentte yeni toplum biçimi dönüşmüş, yeni bir kent modeli ortaya çıkmıştır. Kentin yeniden yapılanmasına ve tanımlanmasına bağlı olarak toplumsal grupların birbirleri ile olan ilişkisinde de bir değişim dönüşüm yaşanmıştır. Kentle kurulan ilişki düzeyinde aidiyet, konumlanma, ötekini tanımlama alanlarının da ortaya çıktığı gözlenir. Bu derste Modernlik, kent, Modern kent ve kentlilik tarihsel bir okuma eşliğinde ele alınırken kentsel konumlanışlar ve dışarıda tanımlanmışlar üzerine odaklanılacaktır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Haftalık Ders Planı
1.    Modern Dünya 
2.    Modern Devlet 
3.    Modern Toplum 
4.    Aristokrasinin Kentinden Burjuvazin Kentine 
5.    Modernliğin Müesseseleşmesi: Kentsel Toplum
6.    Kentlilik
7.    Modern Kentte Sorunlar: Sınıf Dinamikleri, Kentliler ve Kentin Dışında Kalanlar
8.    Modern Kent: Yeni Dışarıda Kalanlar: İç Öteki’den İçerdeki Dış Öteki
9.    Osmanlı’da Kent
10.    Osmanlı Modernleşmesi ve Kentin Dönüşümü
11.    Kim Var İdi Buralarda Biz Yoğ İken
12.    Türkiye’de Kentliliğin Toplumsal Kaynakları
13.    Kentsel Mesafe Kentsel Ayrışma
14.    Kentlilik: Süreklilik ve Değişme

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.
 
2. Antikçağda Kentler ve Fikirler
Bu derste ilkin antikçağda kentleri kuran fikirler irdelenecek, Atina ve Roma gibi önde gelen kentler özelinde antikçağ kentlerinin kuruluş mantıkları ve gelişim süreçleri ele alınacaktır. Ardından Yunan ve Latin edebiyatından seçilen örnekler eşliğinde antikçağın kentlilik anlayışı, gündelik yaşamdan siyasete, sanattan edebiyat ve felsefeye uzanan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilecek; bu kentlerde yoğrulan fikirler ve bu fikirlerle hemhal olan insanların duygulanımları yine antikçağ edebiyatından günümüze kalan örnekler ışığında gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca Bithynia ve Cilicia gibi Roma eyaletlerinin kentsel ve toplumsal sorunları üzerinde de durularak antikçağ coğrafyasının farklı köşelerine dair genel bir bakış açısı oluşturulacaktır. Son olarak da antikçağda ilk izlerini rastladığımız hayal kentlerin, insanoğlunun özlem ve arzularını yüklediği ütopyaların esrarlı dünyasına adım atılacaktır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN

Haftalık Ders Planı
1. Antikçağda kentler
2. Kentleri kuran fikirler ve kurucu mitoslar
3. Kentlilik anlayışı: Urbanitas
4. Polis ve polites, urbs ve urbanus kavramları
5. Felsefenin kıyılarında: Ionia
6. Felsefeyle yoğrulmuş kent: Atina
7. Aristohanes ile Sokrates’in Atinası
8. Platon ile Aristoteles’in Atinası
9. Dünyanın çatısı: Roma
10. Cicero ile Augustus’un Roması
11. Duvarlarıyla konuşan kent: Pompeii
12. Korsanlar diyarı: Cilicia 
13. Sorunlu eyalet: Bithynia
14. Hayali kentler: Ütopyalar

Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 1987 yılında “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılındaysa “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Aldığı bursla Perugia, Universita Italiana Per Stranieri’de İtalyanca eğitimi almış̧; daha sonra yine aynı üniversitede Latina Lingua e Cultura seminerlerine katılmıştır. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas Morus, Erasmus gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların eserlerini özgün dillerinden çevirerek dilimize kazandırmıştır. Rhetorica, Roma’nın Gizem Dinleri, Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, Felsefecilere özel Latince: Descartes Latince Öğreniyor adlı kitapları başta olmak üzere antikçağ̆ ve ortaçağ̆ kültürü ve felsefesi konularında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte çok sayıda kitap, çeviri ve makaleye imza atmıştır.
 
3. Türkiye’de Modernleşme, Mimarlık ve Kentler
Bu derste ilk olarak modernlik, modernleşme ve mimarlık arasındaki ilişki eleştirel bir kavrayışla kuramsal olarak ele alınacaktır. Böylelikle mimarlığın ve genelde mekân üretiminin modernlik ekseninde tartışılması sağlanacaktır. Sonrasında ise 18. yüzyıldan bugüne uzanan aralıkta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlığın ve mimari bilginin değişen içeriği tartışılacaktır. Mimarlığın değişimi üzerinden Türkiye’de modernleşmeni seyri ve kentlerin yaşadığı dönüşüm ele alınacaktır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Uğur TANYELİ 

Haftalık Ders Planı
1.    Mimarlık Tarihinin Gelişimi I
2.    Mimarlık Tarihinin Gelişimi II
3.    Modernlik Öncesi Mimarlık ve Kentler
4.    Modernite ve Modern Mimari
5.    Mimarlık ve Modernlik Tartışmaları
6.    Modern Mimarlık ve Modern Kent 
7.    Osmanlı Mimarisinde Başlayan Değişimler ve Kent
8.    19. Yüzyıl: Mimaride Değişimlerin Hızlanması
9.    Cumhuriyet ve Yeni Mimarlık Tartışmaları
10.    Türkiye Kentleşmesi ve Mimarlık
11.    Konut Mimarlığı
12.    Kamu Binalarında Mimari Uygulamalar
13.    Kamusal Mekânlar ve Mimarlık
14.    Değerlendirme: Türkiye’de Modernleşme ve Mimarlık

Prof. Dr. Uğur Tanyeli
1952 yılında Ankara’da doğdu. 1970’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümüne (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) girdi. 1976 yılının sonunda adı geçen kurumun Mimarlık Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. Mayıs 1982’de bu görevinden ayrılarak, aynı yılın Kasım ayında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı ve söz konusu kurumda “Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15. yy)” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 1990–1991 ders yılında Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Yurda dönüşünün ertesinde, Kasım 1991’de İTÜ’deki görevinden ayrıldı ve 1992 Ekim’inde doçent unvanına hak kazandı. 1991–92 yaz yarıyılından başlayarak Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev yaptı. Şubat 1995-Ekim 1995 tarihleri arasında adı geçen kurumda bölüm başkanlığı görevini de yürüttü. 1994’te TMMOB Mimarlar Odasının “Mesleğe Katkı Ödülü”nü aldı. Haziran 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne profesör olarak atanan Tanyeli, 1999–2000 ders yılında adı geçen kurumda “Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans ve Doktora Programı”nın kuruluşunu gerçekleştirdi. 2011-2014 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olan Uğur Tanyeli, çok sayıda mimarlık sergisi hazırladı, bazıları ortak müellifli on bir kitap ve çok sayıda makale yayımladı.
4. Kentsel Dönüşüm: Çağdaş Yaklaşımlar ve Güncel Sorunlar
Kentsel Dönüşümde temel kavramlar, çağdaş yaklaşımlar ve ana meseleler ile uygulama araçları, Avrupa ve Amerika deneyimi ekseninde tarihsel olarak ve projeler üzerinden anlatılarak aktarılacaktır. Derste ayrıca Türkiye deneyimi ve uygulaması İstanbul örneği üzerinden değerlendirilecek ve dünyadaki uygulamalarla mukayeseler gerçekleştirilecektir.

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Betül DUMAN

Haftalık Ders Planı
1.    Kentsel Dönüşüm: Kavramsal Haritalandırma
2.    Kentsel Dönüşüme Tarihsel Bakış
3.    1980 Sonrası Kentsel Dönüşüm I: Sanayisizleşme, Küreselleşme ve Post-fordizm
4.    1980 Sonrası Kentsel Dönüşüm II: Sosyal Dışlanma- Kaynaşma ve Sosyal Çeşitlilik
5.    Kentsel Dönüşüm Uygulama Araçları
6.    Kentsel Yönetişim
7.    Kentsel Dönüşüm: Avrupa ve Amerika Deneyimlerine Yolculuk
8.    Amiral Gemisi/Mega Projeler
9.    Kenti Kültürle Dönüştürmek
10.    Soylulaştırmaya Yaklaşımlar
11.    Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Tarihsel Bakış
12.    Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Mevzuatı ve Uygulama Araçları
13.    Kentsel Dönüşüm Projeleri: İstanbul Örneği
14.    Kentsel Dönüşümde Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Betül DUMAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1995’te lisansını aldı ve 1997’de ODTÜ’de Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Alanında yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında “1980 Sonrası Yeni Sağın Hegemonya Mücadelesi: Özal Liderliğinde Anavatan Partisi” başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. Tubitak’ta “Sosyal Kaynaşma Bağlamında Kürt Meselesi” başlıklı kariyer projesini yürüttü ve Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçentlik ünvanını aldı. Vaşington ve Roma’da Kültür ve Tanıtma Ataşeliği görevlerinde bulunduktan sonra Adıyaman Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladığı akademik hayatını hala Yıldız Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümünde sürdürmektedir. “İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi” başlıklı bir bildiri derlemesi ve “Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm” adlı derleme kitap çalışması bulunmaktadır. İstanbul’da kentsel dönüşüm ve siyasal ve sosyal etkilerine ilişkin çeşitli araştırmalar yapmış olan Duman’ın ayrıca sosyal kaynaşma, sosyal sermaye, dışlanma ve ayrımcılık, İslamofobi, gettolaşma, çokkültürlülük gibi konularda yayınları vardır. Duman, Litera Yayınevinde Mimarlık-Kent dizisi editörlüğünü yürütmektedir. 
 
5. Türkiye’de Kent Çalışmaları
Kent çalışmaları alanı birçok farklı disiplinin araştırmalar yürüttüğü disiplinlerarası bir alan olma özelliğini taşımaktadır. Şehir planlamadan kamu yönetimine, mimarlıktan sosyolojiye, tarihten ekonomiye kadar birçok disiplinde yapılan önemli çalışmalar bulunmaktadır. Kent Çalışmaları alanında lisansüstü eğitim alacak kişilerin bu alanda yapılmış önemli araştırmalar konusunda birikime sahip olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de Kent Çalışmaları dersinde ülkemizde farklı disiplinlerce yapılan Türkiye kentlerini ve kentleşmesini açıklamaya ve anlamaya çalışan araştırmalar, eserler ele alınacaktır ve mevcut birikim tartışmaya açılacaktır. Böylelikle farklı disiplinlerin kent çalışmalarına katkıları öğrencilere gösterilecektir.
Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Haftalık Ders Planı
1.    Türkiye’de Kent Tarihçiliği Çalışmaları
2.    Türkiye’de Kent Planlama Çalışmaları I
3.    Türkiye’de Kent Planlama Çalışmaları II
4.    Türkiye’de Mimarlık Çalışmaları I
5.    Türkiye’de Mimarlık Çalışmaları II
6.    Türkiye’de Mimarlık Tarihi Çalışmaları
7.    Türkiye’de Kent Sosyolojisi Çalışmaları I
8.    Türkiye’de Kent Sosyolojisi Çalışmaları II
9.    Türkiye’de Kent Ekonomisi Çalışmaları
10.    Türkiye’de Yerel Yönetimler Çalışmaları
11.    Türkiye’de Coğrafya Alanında Şehir Çalışmaları
12.    Türkiye’de Antropoloji Alanında Şehir Çalışmaları
13.    Türkiye’de Siyaset Bilimi Alanında Şehir Çalışmaları
14.    Türkiye’de Demografi ve Kent Çalışmaları

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2004’te, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Programında “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı programda “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013’te City University of New York’ta yer alan Center for Place, Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2018 yılında doçent unvanını kazandı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün ilgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, kentsel dönüşüm, konut, yoksulluk, aile, medya, yaşlanmanın ve mekânın sosyolojisi yer almaktadır.

BAHAR YARIYILI

1. Seminer
Bu derste programda kayıtlı öğrencilerin tez önerilerini geliştirme yeteneklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin kentsel toplumsal, iktisadi, kültürel, fiziksel ve mimari sorunlar üzerine dikkatini çekmek ve farklı sorun alanları üzerine düşünebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Sonrasında öğrencilerin belirlediği sorularla ilgili ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda tartışmalar yürütülecektir. Böylelikle söz konusu çalışmaların nasıl tasarlanabileceği, konu seçimi, sınırlar ve hipotezlerin inşası ele alınarak öğrencilerin bu alandaki yetilerini artırmak amaçlanmaktadır.
Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Haftalık Ders Planı
1.    Ders İçeriği ve Amacı
2.    Türkiye de Modernleşme ve Kent
3.    Mimari ve Kent
4.    Kent ve Toplumsal Değişim
5.    Göç ve Kent
6.    Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yapıda Değişim
7.    Ev, Sokak ve Mahalle 
8.    Kentleşmede Yeni Eğilimler 
9.    Sorunlar ve Öneriler
10.    Öğrenci Önerilerinin Birlikte Ele Alınması I
11.    Öğrenci Önerilerinin Birlikte Ele Alınması II
12.    Öğrenci Önerilerinin Birlikte Ele Alınması III
13.    Öğrenci Önerilerinin Birlikte Ele Alınması IV
14.    Öğrenci Önerilerinin Birlikte Ele Alınması V

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.
 
2. Kentleşmenin Hukuki Boyutu: Ülkemizdeki Görünümü ve Uygulama Sorunları
Kentleşmenin hukukun çeşitli dallarını ilgilendiren hukuki yönleri bulunmaktadır. Bu yönlerin diğer hukuk dallarından ayrılan ve kimi zaman "İmar Hukuku" başlığı altında toplanan kendi ilkeleri ve kavramları oluşmuştur. Üstelik uygulamada yargı kararları ile sürekli gelişen ve değişen, kentleşme anlayışındaki yaklaşımlar ve bilirkişi raporlarıyla belirginleşen bir hareketliliği bulunmaktadır Bu hukuki altyapının, sadece hukukçular bakımından değil, hukukçu olmayan ve fakat kentleşme ile ilgili tüm bilim dalları ve ilgilenenler bakımından bilinmesi gereken özünün aktarılması; gündeminin tartışılması; bu sayede teknik boyutunun anlaşılabilir şekilde aktarılması ve diğer bilim dallarının kullanımına uygun biçimde sunulması amaçlanmaktadır.
Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Aydın GÜLAN 
Haftalık Ders Planı
1.    Kentleşmenin Hukuki Boyutunun Çok Yönlülüğü
2.    İmar Düzenlemeleri Bakımından Çeşitli Ülkelerin Düzenleme Tercihleri
3.    Türkiye'nin Kentleşme Tercihleri
4.    Temel Kavramlar: İmar Planları, Plan Değişiklikleri
5.    Bu Temel Kavramlarla İlgili Yargı Kararları
6.    Temel Kavramlar: Plan Hiyerarşisi Kavramı ve İşlevi 
7.    Bu Kavramlarla İlgili Yargı Kararlarından Hareketle Kullanılma Biçimi
8.    Temel Kavramlar: Yapı Ruhsatiyesi, Yapı Kullanma İzni (İskan), Hukuka Aykırı Yapıların Hukuki Boyutu
9.    İlgili Yargı Kararları
10.    Kentleşme Sorunlarının Yargısal Denetimi, Güncel Sorunları
11.    Kentleşme ile İlgili Gündeme Gelmiş Önemli Davalar ve Tartışılan Hukuki Sorunlar Örnek Olay 1
12.    Kentleşme ile İlgili Gündeme Gelmiş Önemli Davalar ve Tartışılan Hukuki Sorunlar Örnek Olay 2
13.    Kentleşme ile İlgili Gündeme Gelmiş Önemli Davalar ve Tartışılan Hukuki Sorunlar Örnek Olay 3
14.    Değerlendirme

Prof. Dr. Aydın GÜLAN 
İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 – 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve aynı yıl “İdare Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi. 
1987 yılında “Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde doktora eğitimine başladı. 1989-1990 yılları arasında Fransa’da Bourgogne Üniversitesi’nde doktora araştırmalarında bulundu. 1995 yılında, daha sonra kitap olarak basılan “Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı. 
1996 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2000 yılında “Türk İmar Hukukunda ‘Hamur Kuralı’ Uygulaması (3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım)” tezi ile Doçent oldu. 2008 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 
Çeşitli tarihlerde yaptığı görevler arasında Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Üniversiteler İstanbul Toplantısında (2000) Genel Sekreterlik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde farklı dönemlerde dekan yardımcılığı, İstanbul Sanayi Odası Kanunlar ve Parlamento ile İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ yönetim kurulu üyeliği, Türkiye I. Çocuk Hakları Kongresi Başkanlığı sayılabilir. 
Halen aynı üniversitede İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
 
3. Tarihte Şehirler
Şehirle ilgili çalışmalar içinde günümüz toplum ilişkilerinde temel rol oynayan ve tayin edici bir konumda bulunan şehirlerin tarihte ortaya çıkış ve gelişmelerinden başlayarak ele almak ve şehirleşmeye yol açan temel olay ve dönüşümlerden hareketle günümüzle ilgili toplumsal özellikleri değerlendirmek dersin başlıca amaçları arasında bulunmaktadır. Bu amaçla derste ilk şehirlerin ortaya çıkışından başlayarak; özellikle Doğu ve Batı toplumlarındaki şehirlerin kazandıkları temel özellikler üzerinde durulacaktır.
Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. A. Korkut TUNA 
Haftalık Ders Planı
1.    Şehrin Toplum ve Medeniyetle İlişkisi 
2.    Şehirde İfadesini Bulan Sosyal Gelişmeler
3.    Şehri Açıklama Girişimlerine Genel Bakış: İlk Şehir Teorileri
4.    Batı Tarihçi ve Sosyologlarının Şehir Konusuna Yaklaşımları 
5.    Batı Sosyolojisinde Günümüz Şehrine Yaklaşım Denemeleri
6.    Şehir Nasıl Açıklanmalıdır? Batılı Açıklamaların Eleştirisi
7.    Şehirler Toplumların Ürettiği Artı Ürünün Eseridirler
8.    İlk Artı Ürün ve Doğu Toplumları
9.    Doğu Şehirleri ve Yaygınlaşmaları
10.    Doğu-Dışı Toplumsal Örgütlenmeler ve Şehirleri
11.    İslam ve Osmanlı’da Şehir ve Örgütlenmesi
12.    Günümüz Türkiye’sinde Şehir ve Örgütlenmesi
13.    Şehir ve Toplum
14.    Şehirlerimiz ve Gelecek

Prof. Dr. A. Korkut TUNA
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Haziran 1944'te Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Edremit’te tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1972-1975 yılları arasında Sosyoloji Bölümünde Doktorasını tamamladı. 1977 Ocak ayında Sosyoloji Bölümüne asistan olarak atandı. Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük yükseltilmeleri bu bölümde gerçekleşti. Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi görevlerden sonra 2011 yılı Haziranında yaş haddinden emekli oldu. Şehir ve bilgi sosyolojisi konularında çalıştı. Sosyolojiyi toplumların tarih derinliği çerçevesinde ele almaktan yanadır.
 
4. Kente Göstergebilimsel Bakış
Kentler bireylerin toplumsal ortak bir yaşam çerçevesinde bir araya geldikleri uzamlardır. Kente bakış tarihsel, antropolojik, sosyolojik, vb yöntemler ışığında incelenebileceği gibi, göstergebilimsel açıdan da incelenebilir. Uzam göstergebilimi öznelerin içinde yaşadıkları uzamla (mekanla) ilişkilerini ele alan bir çözümleme modeli sunar. Bu derste öncelikle göstergebilimsel yöntem, ilke ve kavramlar öğrencilere açıklanacaktır. Temel ilkelerin ardından “kent” kavramı bir göstergeler bütünü olarak ele alınacaktır. Metinlerde karşılaştığımız “kent” ve içinde yaşadığımız “kent” dersin iki ana eksenini oluşturmaktadır. Bu ikili eksende, kentin özneler için ne anlama geldiği ve özneye sunduğu yaşam biçimleri, bireylerin kente yansıttığı beklenti alan(lar)ı, kentin dönüşümü, bireylerin/toplulukların dönüşümü, kentli kimliğinin değişkenliği, kentin düzenlenişi, kentsel dönüşüm gibi olgular göstergebilim ve söylem çözümlemesinin sunduğu ilkelere göre somut örnekler üzerinde ele alınacaktır. 
Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT KILIÇERİ
Haftalık Ders Planı
1. Göstergebilimin temel ilkeleri ve kavramları
2. Göstergebilimsel çözümlemenin amacı ve kapsamı
3. Uzam göstergebilimi 
4. Yaşama alanı olarak kent: yazınsal metin
5. Yaşama alanı olarak kent: reklam ve tanıtım metni
6. Yaşama alanı olarak kent: tarihsel ve kültürel veriler
7. Kentin göstergeleri 
8. Kentli yaşamların çeşitliliği ve anlam alanları
9. Kentli kimlik ve varlık alanları
10. Algılayan özne olarak kentli 
11. Tasarım alanı olarak kent
12. Varlık alanı olarak kent
13. Kentin poetikası/retoriği
14. Anlamsal bir süreç olarak kentsel dönüşüm
15. Uzam / özne ilişkisinin alanı olarak kent

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT KILIÇERİ
İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan 1985 yılında mezun oldu. Aynı kurumda 1989’da yüksek lisans tezini, 1995’te doktora tezini tamamladı. 1999’da doçent, 2006 yılında profesör oldu. Edebiyat göstergebilimi alanında araştırma ve yayınlarını yoğunlaştırdı. Fransız edebiyatının yanı sıra Türk öyküsü ve romanı, tiyatro, görsel ve toplumsal göstergebilim alanlarıyla ilgilenmektedir. 2009-2016 arasında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans programında görsel göstergebilim ve eleştiri dersleri verdi. Aralarında Duras, Camus, Berberova, Todorov gibi yazarların bulunduğu edebiyat ve araştırma yapıtlarını Türkçeye çevirdi. 2008-2013 arasında Synergies Turquie Dergisinin yayın sorumluluğunu üstlendi. Merkezi Paris’te bulunan Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française de Sémiotique) üyesi ve uluslar arası temsilcisidir.
 
5. Kent Sosyolojisi
Günümüzde, dünya nüfusunun %53’ü kentlerde yaşamaktadır. 2012 verilerine göre Türkiye’de ortalama 76 milyon olan nüfusun 53 milyonu yine kentlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Yalnızca bu demografik verilerden hareketle bile kent ve kentleşme konusunun sosyolojinin temelini oluşturduğu ifade edilebilir. Kent/şehir konusu sosyolojinin en önemli alanlarından birisidir. Bu derste kent/şehir kuramları ilk dönemlerden günümüze değin kent sosyolojisinin temel metinleri aracılığıyla tanıtılacaktır. Marx’tan Weber’e, Simmel’den Wirth’e, Lefebvre, Castells ve Harvey’e uzanan bir yelpazede yapılacak okumalarla kapitalist kent çözümlemesi amaçlanmaktadır. Zira 21. yüzyılda toplumu çözümlemek bir anlamda kentleri ve kentlileri okuyabilmekten geçmektedir.
Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Oya OKAN 
Haftalık Ders Planı
1.    Giriş: Temel kavramlar
2.    19. yüzyıl kentleri
3.    Marksizm ve Kent: “İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu”
4.    Weber: “İdeal Kent”
5.    Simmel: “Metropol ve Zihinsel Yaşam”
6.    Ekolojik Kuram
7.    Wirth: “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”
8.    Toplumsal Ürün Olarak Kent
9.    Mekân-Meta İlişkisi 
10.    Kentsel Devrim
11.    Lefebvre: “Kent Hakkı”
12.    Harvey: “Toplumsal Adalet”
13.    Castells: “Ortak Tüketim Alanı Kent”
14.    Toplumsal Mücadele ve Kent

Doç. Dr. Oya OKAN
1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Sosyologlarımız ve Tarihi Gerçekler Önünde Prens Sabahattin” adlı teziyle 1987 senesinde; doktora öğrenimini ise “Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları” adlı teziyle 1994’te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Okan’ın Türk sosyologları, kent ve kentleşme konularında çalışmaları bulunmaktadır.
 
6. Tüketim Toplumu ve Mekân
Bu dersin amacı tarihsel bir perspektifle günümüz kentlerindeki tüketim ve mekân ilişkisini ele almaktır. Modern kentlerin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar tüketim, özellikle de gösterişçi tüketim kentsel mekânın biçimlenmesinde, yeni işlevler kazanmasında ve toplumsal ilişkilerin farklı biçimler almasında etkili olan süreçlerden biridir. 19. yüzyılın ve erken 20. yüzyılın Paris, Berlin gibi önemli kentlerin de görüldüğü üzere, tüketim süreçleri kentsel mekânın ve toplumsal ilişkilerin değişmesinde rol oynayabilmektedir. Bu çerçevede 19. yüzyıldan günümüze kent, mekân ve tüketim ilişkisi sosyolojik yaklaşımlar ekseninde ele alınacaktır.
Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Haftalık Ders Planı
1.    Giriş: Tüketim ve Mekân Arasında İlişki Kurmak 
2.    Tüketim, Kent ve Devinim
3.    Mekânın Yeniden Üretimi ve Tüketim
4.    Gösterişçi Tüketim ve Kentsel Mekân
5.    Modern İktisadi Sistem ve Lüks Tüketimi
6.    Kullanımdan Temsile Tüketim
7.    Alternatif Arayışlar: Etik ve Adil Bir Tüketim
8.    19. Yüzyılda Kent, Mekân ve Tüketim 
9.    Tüketim Değerleri ve Kentin Değişimi: 19. Yüzyıldan Erken Cumhuriyet’e İstanbul
10.    Tüketim Değerleri ve Kentin Değişimi: Erken Cumhuriyet’ten 1980’lere İstanbul
11.    Tüketim Değerleri ve Kentin Değişimi: 1980’lerden 2000’lere İstanbul
12.    Tüketim Değerleri ve Kentin Değişimi: 21. Yüzyılda İstanbul
13.    Grup Sunumları I
14.    Grup Sunumları II

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2004’te, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Programında “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı programda “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013’te City University of New York’ta yer alan Center for Place, Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2018 yılında doçent unvanını kazandı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün ilgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, kentsel dönüşüm, konut, yoksulluk, aile, medya, yaşlanmanın ve mekânın sosyolojisi yer almaktadır.
7. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin temel amacı bilimsel araştırmalar hakkında metodolojik ve teorik olarak öğrencileri bilgilendirmek ve toplumsal araştırmalarda kullanılan genel ilkeleri ve yöntemleri öğrencilere aktarmaktır. Bilimsel araştırmanın özelliklerinin bilinmesi, bilimsel araştırma tasarım aşamalarının kavranması, bilimsel araştırma tasarımının yapılması, araştırma yöntemlerinin tanınması, araştırma tasarlarken, uygularken ve raporlarken dikkat edilecek ahlaki ilkelerin kavranması bu dersin temel öğrenme çıktılarıdır. 
Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Haftalık Ders Planı
1. Giriş
2. Bilimsel Araştırmanın Doğası
3. Araştırma Modelleri (Boylamsal, Betimsel)
4. Araştırma Yöntemleri: Nicel Yöntemler
5. Araştırma Yöntemleri: Nitel Yöntemler
6. Araştırma Tasarımı
7. Saha Araştırma Teknikleri I
8. Saha Araştırma Teknikleri II
9. Literatür Taraması ve Yazımı
10. Kaynakların Sosyal Araştırmada Kullanımı: Referans Sistemleri
11. Kitap Değerlendirmesi Yazımı
12. Araştırmada Etik İlkeler, İntihal Programları 
13. Araştırma Yazımı ve Sunumu Hazırlama
14. Genel Değerlendirme

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2004’te, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Programında “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı programda “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013’te City University of New York’ta yer alan Center for Place, Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2018 yılında doçent unvanını kazandı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün ilgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, kentsel dönüşüm, konut, yoksulluk, aile, medya, yaşlanmanın ve mekânın sosyolojisi yer almaktadır.


...

İzleme Notları 1: Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Forumu, Hamza Kurtkapan

İzleme Notları 2: Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Ferhan Saniye Palaz


...

-KENT ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ-

-KİTAPLAR

 • Alsayyad, N. ve Massoumi, M. (2015). Dindarlık ve Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi (çev. Ş. E. Ataman), İstanbul, Litera.
 • Alver, K. (2007). Steril hayatlar: Kentte mekânsal ayrışma ve güvenlikli siteler, Ankara, Hece Yayınları.
 • Alver, K. (2013). Mahalle, Ankara, Hece Yayınları.
 • Bachelard, G. (2017). Mekanın poetikası (çev. Alp Tümertekin), İstanbul, İthaki Yayınları.
 • Bektaş, C. (2013). Türk evi, İstanbul, YEM Yayınları.
 • Bektaş, C. (2016). Herkes İçin Kent, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Brenner, N., P.Marcuse, ve M. Mayer, ( 2014), Kâr İçin Değil Halk İçin-Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı, (Çev. A.Y.Şen), Sel Yayıncılık.
 • Bumin, K.: 1986, Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği Yayınları.
 • Cansever, T. (1994). Ev ve şehir üzerine düşünceler, İstanbul, İnsan Yayınları.
 • Cansever, T. (1998). İstanbul'u Anlamak, İstanbul, İz yayıncılık.
 • Carmona, M.(2000) Paris’in Kentsel Dönüşümü Haussmann Uygulamaları, (çev. M. A. Erginöz), İstanbul, Genar Yayınları.
 • Castells, M.: 2014, Kent Sınıf İktidar (Çev. A. Türkün), Ankara, Phoenix Yayınevi.
 • Cezar, M.(2002) Osmanlı Başkenti İstanbul, İstanbul, Erol Kerim Aksoy Eğitim Spor ve Sağlık Vakfı.
 • Davis, M.(2007) Gecekondu Gezegeni (Ed. G. Koca), İstanbul, Metis Yayınları
 • De Certau, M. (2010). Gündelik Hayatın Keşfi I-II (çev. Çağrı Eroğlu, Erkan Ataçay), İstanbul, Dost Kitabevi.
 • Derin Öncel, A. (2014). Apartman: Galata’da yeni bir konut tipi, İstanbul, Kitap Yayınevi.
 • Duben, A. (2002). Kent, aile, tarih (Çev. L. Şimşek), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Duben, A., ve Behar, C.(1998) İstanbul Haneleri (2. baskı), İstanbul, İletişim Yayın
 • Erder, S.(2006), İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Ergin, O. N.(1938) İstanbul’da İmar ve İskân Hareketleri, İstanbul, Bürhaneddin Matbaası.
 • Ergin, O. N.(1939) Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası.
 • Eyice, S.(2006) Tarih Boyunca İstanbul, İstanbul, Etkileşim Yayınları.
 • Göney, S. (2017). Şehir Coğrafyası I. İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Harvey, D. (2015) Sermayenin Mekanları, (D. Koç, K. Tanrıyar, B. Kıcır, S. Yüksel), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Harvey, D. (2015). Asi Şehirler, (çev. A. D. Temiz), İstanbul, Metis Yayıncılık.
 • Harvey, D.(1999) Postmodern Durum (Çev. S. Savran), İstanbul, Metis Yayınları.  
 • Harvey, D.(2008) Umut Mekânları (Çev. Z. Gambetti), İstanbul, Metis Yayınları.
 • Harvey, D.(2009) Sosyal Adalet ve Şehir (3. basım) (çev. M. Moralı), İstanbul, Metis Yayınları.
 • Harvey, D.(2013) Paris, Modernitenin Başkenti (Çev. B. Kılınçer), İstanbul, Sel Yayıncılık.  
 • Holton, R. J.(1999) Kentler Kapitalizm ve Uygarlık (Çev. R. Keleş), Ankara, İmge Kitabevi.
 • Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M.(2005) Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Karpat, K. (2003). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm (Çev. A. Sönmez), Ankara, İmge Kitabevi.
 • Keleş, R. (2015) Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Keleş, R.(2008) Kentleşme Politikası (10. basım), Ankara, İmge Kitabevi.
 • Keleş, R.(2009) Yerinden Yönetim ve Siyaset (6. basım), İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Keyder, Ç. (1989) Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Keyder, Ç. (1993) Ulusal Kalkınmacılığın İflası, İstanbul, Metis Yayınları.
 • Kıray, M. (2000). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Kıray, M. B.(2007), Kentleşme Yazıları, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • Kuban, D.: (2010), İstanbul Yazıları, İstanbul, Yem Yayınları  
 • Kuban, D.(2000), İstanbul Bir Kent Tarihi: Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Lefebvre, H. (2013), Kentsel Devrim (Sezer S. Çev.). İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2014), Mekânın Üretimi (Çev. Ergüden I.), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2015), Şehir Hakkı. (Çev. I. Ergüden), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Marc Augé, (2017).  Yok-yerler (çev.  Turhan Ilgaz), İstanbul, Daimon Yayınları.
 • Merrifield, A. (2012),  Metromarksizm: Şehrin Marksist Bir Hikayesi, (Çev. N. Ünver), İstanbul, Phoenix Yayınevi.
 • Merrifield, A. (2017),  Yeni Kent Sorunu, (Çev. C. Akyos ve D. Toprak), İstanbul, Tekin Yayınevi.
 • Mumford, L.(2007), Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği (Çev. G. Koca ve T. Tosun), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.  
 • Özbay, F. (2015). Aile, Kent ve Nüfus, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Pallasmaa, J. (2011). Tenin Gözleri (çev. Aziz Ufuk Kılıç). İstanbul, YEM Yayınları.
 • Pamuk, O.(2006), İstanbul Hatıralar ve Şehir, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Pirenne, H. (2006), Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Saunders, P. (2013), Sosyal Teori Kentsel Sosyoloji (Çev.S. D. Getir), İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Sennett, R. (2014), Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir (Çev. T. Birkan), Ankara, Metis Yayınları.   
 • Simmel,, G. (2003). Modern Kültürde Çatışma (çev. Tanıl Bora, Nazile Kalaycı ve Elçin Gen), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Smith, N. (2017), Eşitsiz Gelişim: Doğa, Sermaye ve Mekânın Üretimi, (Çev. E. Soğancılar), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Soja, E. W. (2017), Postmodern Coğrafyalar, (Çev.Y. Çetin), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Stavrides, S. (2018), Kentsel Heterotopya- Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, (Çev. A Karatay), İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Şengül, H. T.(2009), Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları.
 • Şeni, N.(2008), Seni Unutursam İstanbul, (Çev. S. Özen ve Ş. Tekeli), İstanbul, Kitap Yayınevi.
 • Tanyeli, U. (2004). İstanbul 1900-2000 Konutu ve modernleşmeyi metropolden okumak, İstanbul: Ofset Yapımevi Yayınları.
 • Tanyeli, U. (2017). Yıkarak yapmak anarşist bir mimarlık kuramı için altlık, İstanbul, Metis Yayınları.
 • Tekeli,  İ. (2010). Türkiye’nin Kent Planlama ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2001), Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara, İmge Kitabevi Yayıncılık.
 • Tekeli, İ. (2009), Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2009), Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
 • Tekeli, İ. (2016), Dünyada ve Türkiye’de Kent- Kır İlişkisi Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları, İstanbul, İdeal Kent Yayıncılık.
 • Thorns, D. C.(2010), Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam (Çev. E. Nal ve H. Nal), Soyak Yayınları, İstanbul.
 • Tuna, K. (2013), Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri, İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Tümertekin, E. (2009), İstanbul İnsan ve Mekân, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Urry, J. (2009). Turist Bakışı (çev. Enis Tataroğlu ve İbrahim Yıldız), Ankara: Bilgesu.
 • Urry, J. (2014). Mekânları Tüketmek (çev. Rahmi G. Öğdül), İstanbul: Ayrıntı.
 • Walter Benjamin, (2016). Pasajlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yırtıcı, H.(2005), Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yörükan, A. (2006), Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, Ankara, Nobel Yayınları.

-DERLEME KİTAPLAR


 • 20. Yüzyıl Kenti (Derl. B. Duru ve A. Alkan), Ankara, İmge Kitabevi, 2002.
 • 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan (Yay. Hazl. F. Gümüşoğlu), İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001.
 • 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme Mekân Planlama (Yay. Hazl. İ. Dinçer), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, 2000.  
 • 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (Ed. Y. Sey), İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.
 • Aile dostu kentler etüt araştırması, (Edt. M. Şentürk), Ankara, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/indirilebilir-yayinlar/82-aile-dostu-kentler-etut-arastirmasi-2015.pdf 2016.
 • Bir Varmış Bir Yokmuş, Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar, (Ed. T. Erman & S. Özaloğlu), İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.
 • Değişen Mekan / Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003, (derl. A. Eraydın), İstanbul, Dost Kitabevi.
 • Eski İstanbullular, Yeni İstanbullular (Yay. Hazl. M. Güvenç), İstanbul, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2009.
 • İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet’in Modern Kentine (Ed. F. C. Bilsel ve P. Pinon), İstanbul, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.
 • İstanbul’da Kentsel Ayrışma, (Yayl. Hazl. H. Kurtuluş), İstanbul. Bağlam Yayınları, 2005.
 • İstanbul’un Dört Çağı (hazl. F. Türe), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999.
 • Kent Sosyolojisi, (edt. Köksal Alver), Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Kentsel Politika Teorileri, (Der.Davies, J. S. & Imbroscio D. L.), Çev. E. Ş. Ataman, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • Küresel ile Yerel Arasında İstanbul (Der. Ç. Keyder), İstanbul, Metis Yayınları, 2000.
 • Mekan, Kültür, İktidar Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, (derl. Petra Weyland , Ayşe Öncü), İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Ed. P. Dumont ve F. Georgeon, çev. A. Berktay), İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
 • Şehirler ve Sokaklar, (Edt. Z. Çelik, D. Favro ve R. Ingersoll), İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007.
 • Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları (der. Ö. Uğurlu, N. Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak ve M. Şiriner), İstanbul, Örgün Yayınevi, 2010.
 • Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Yay. Hazl. S. Bozdoğan ve R. Kasaba), İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998.
 • Üç Kuşak Cumhuriyet (Ed. U. Tanyeli), İstanbul, Tarih Vakfı, 1998.
 • Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar, (Yay. Hazl. C. Özbay ve A.B. Candan)  İstanbul, Metis Yayınları, 2014.

PDF için tıklayınız.