Öğrenci Hareketliliği

Erasmus Değişim Programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yükseköğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır. Sosyoloji Bölümü yaptığı ikili anlaşmalarla öğrencilerine değişik kültürleri tanıma, çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme, uluslararası arkadaşlar edinme, eğitim sonrası mesleki bağlantıları arttırma ve yabancı dili geliştirme imkânları sunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında bölümümüz hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri için Eğitim Amaçlı Değişimler gerçekleştirmektedir. Başvuracak öğrencilerin AGNO’larının lisans öğrencileri için en az 2.20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2.50 olmak zorundadır.  Başvuran öğrenciler Not Ortalamasının %50si ve Dil Sınavı %50si alınarak ortaya çıkan puanlarına ve gitmek istedikleri bölümlere göre sıralanmaktadırlar. Programdan yararlanmaya hak kazananlara genel sıralama içindeki konumlarına göre hibe verilmektedir. Hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından yaşam standartlarına göre 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi için Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu AB Eğitim Programları sayfasını ziyaret ediniz.

Sosyoloji Bölümü Değişim Programları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç Tel: 0212 440 00 00 Dahili:15998 - E-posta: metin.tunc@istanbul.edu.tr


Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Program kapsamında Sosyoloji Bölümünden her yıl 4 öğrenci değişiminden faydalanaktadır. 

Farabi Değişim Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Anlaşmalı üniversitelerimizi görmek için  tıklayınız.

Sosyoloji Bölümü Değişim Programları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç Tel: 0212 440 00 00 Dahili:15998 - E-posta: metin.tunc@istanbul.edu.tr

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Mevlana Değişim Programı hakkında detaylı bilgi almak içi tıklayınız.

Sosyoloji Bölümü Değişim Programları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç Tel: 0212 440 00 00 Dahili:15998 - E-posta: metin.tunc@istanbul.edu.tr

Çift Anadal Programı lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarıdır. Edebiyat Fakültesinde yürütülen Çift Anadal Programının temel amacı sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim görmüş derinlikli becerilere sahip kişilerin yetiştirilmesidir. 

Çift Anadal Programı ile ilgili merak edilen bazı konular şunlardır:

  Bölümümüze kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilirler.

  Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (F notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

  Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına yada hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt olamaz.

  Çift anadal programı ortak dersler dışında en az 36 krediden oluşur.

  Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti çift anadal programı nedeniyle hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.

  İki programa birden saydırılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin programa kabulü sırasında; diğerleri alındıkları dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programdaki yarıyıl kayıdlarında yer alır ve her iki transkript belgesinde de gösterilir.

  Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

  Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.

  Çift anadal programında, Fakülte/Yüksekokul yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadığı halde iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

  Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

  Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

  Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye, ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile anadal azami öğrenim süresinin sonuna kadar uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu programa ait diplomaları verilir.

Detaylar  için 

İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesini inceleyebilirsiniz.

 Bilgi için:

 Arş. Gör. Sezer Şimşek oda no: 262 Dahili: 15996 E-posta: ssezersimsek@gmail.com

Fakültemizde sosyal bilimlerin çok çeşitli alanlarında öğretim faaliyetleri bulunmaktadır. Yandal uygulaması öğrencilerimize farklı bir alanı tanıma ve öğrenme imkânı sunmaktadır. Sosyoloji Bölümünde kayıtlı olan başarılı öğrenciler istedikleri takdirde fakülte içinde başka bir eğitim-öğretim programının tanımlanan derslerini alarak yandal sertifikası alabilirler. Yandal Programı ile ilgili en çok merka edilen hususların bazıları şöyledir:

 • Yandal Programına başvurular en erken 3 ve en geç 6. yarıyılda yapılabilmektedir.  Başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
 • Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.
 • Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir.
 • Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Çiftdal programına kayıt yaptıranlar yandal, yandal programına kayıt yaptıranlar çiftdal programına kayıt yaptıramazlar.
 • Yandal programı ortak dersler dışında en az 18 krediden oluşur.
 • Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için, ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.
 • Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.
 • Anadal programında kayıt donduran öğrenci, yandal programında da kayıt dondurmuş  sayılır.
 • Yandal programında, kayıt dondurmadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2 yarıyıl daha uzatılabilir.

Detaylar için İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Bilgi için:

 Arş. Gör. Sezer Şimşek oda no: 262 Dahili: 15996 E-posta: ssezersimsek@gmail.com


Sosyoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerin Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilmeleri için Talim Terbiye Kurulunun almış olduğu karara binaen Felsefeden 16 Kredi, Psikolojiden 16 Kredi, Mantıktan 8 Kredi ders almaları gerekir. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilmeleri aşağıdaki tabloda yer alan derslerden 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji ve 8 Kredi Mantık derslerini seçmelerine bağlıdır.  Böylece Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanma şansları doğmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM) aracılığıyla, “öğrenci, mensup ve mezunlarının kariyer planlama becerilerinin geliştirilmesi” genel amacı doğrultusunda, Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, Ölçme ve Değerlendirme, Kariyer Danışmanlığı, Eğitim Programları, Kariyer Bilgi Sistemi, İş Hayatıyla İlişkiler, Araştırma ve Yayın ile Öğrenci Kulüpleri ve Staj alanlarında hizmet verilmektedir.

KAGEM staj evrakları ile ilgili duyuru için tıklayınız. 

KAGEM web sitesi için tıklayınız

İşkur Staj Başvurularıyla ilgili duyuru için tıklayınız.