Sosyoloji Doktora Programı

Program Hakkında

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programının amacı, öncelikle, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu en geniş biçimde kavrama imkanlarını artırmak, bu yönde kendilerine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede program, öğrencilerine sosyoloji disiplininin temel kavramlarını ve analiz araçlarını uygulama becerisi kazandırırarak, bütün bu araçlar ve birikim eşliğinde içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu keşif yolculuklarında öğrencilere destek olmayi hedeflemektedir.

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı, gerek dünya ve gerekse de Türk sosyolojisinin zengin birikimini bünyesinde barındırmaktadır. Bu zengin birikim üzerine yükselen Doktora programı; öğretim ve uygulama faaliyetlerini, geçmişi bugünle ve gelecekle, tarihi felsefeyle, ekonomiyi siyasetle ilh. birleştiren bir yaklaşımla sürdürmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerini sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinin ilgi, konu ve yöntemleriyle ilişkili bir şekilde yetiştirme çabasındadır. Bu anlayış doğrultusunda, kent problemlerinden toplumsal değişmeye, toplumdaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin incelenmesinden iletişim sosyolojisine, edebiyat ve kültür incelemelerinden din sosyolojisine, toplumsal yapıdan gündelik hayatın sosyolojisine, toplumsal değişmeden dünyada ve toplumumuzda yaşanan güncel gelişmelere ve yeniliklere varıncaya dek toplumsal hayatın tarihsel ve güncel çeşitli boyutları inceleme konusu yapılmakta; öğrencilerin toplumsal hayatın bu çeşitli veçhelerine ilişkin ilgilerini teşvik edip bu konularda derinleşmelerine katkı sağlayacak kuramsal ve yöntemsel araçlarla donanımlarını artırma ve uygulamalarla bu donanımların pekişmesi doğrultusunda akademik faaliyetler yürütülmektedir.

Geçmişin zengin ve köklü birikimiyle güncelin dinamizmini kavramayı başarıyla gerçekleştiren Doktora Programımız, geleceğin belirsizliğini belirginleştirmek ve öngörmek üzere çalışmalarını yürütmekte, kendisini bu zorlu uğraşa hazır hissetmektedir. Yüz yıllık öğretim ve akademik faaliyetlerin Doktora Programımıza kazandırdığı zengin birikimi edinmek ve yukarıda sözünü ettiğimiz zorlu fakat bir o kadar da zevkli düşünsel ve uygulamalı faaliyetlere katılmak isteyecek öğrencileri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 


Sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tanıtım Kitapçığı


...

Başvuru ve Kabul Koşulları

Sosyoloji Doktora Programı, interdisipliner bir sosyal bilim anlayışı doğrultusunda, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmuş her öğrenciye açık olacaktır. Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak; başarılı olanlar Sosyoloji Doktora Programına kayıt yaptırabileceklerdir. Bunların dışında İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerli olacaktır.

• Başvuru için bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gereklidir.
• Mezuniyet koşulu: Doktora Programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 60 ve yüksek lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
• ALES koşulu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan (Eşit Ağırlık türünde) alması gerekir.
• Yabancı dil koşulu: YDS veya eşdeğeri sınav için taban puan 55’dir.
• Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenciler başvurabilir.
Başvuru süreci ve koşulları konusunda detaylı bilgi için sosyalbilimler.istanbul.edu.tr sitesinden veya 0212 440 20 00 numaralı telefondan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile irtibata geçiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Doktora programına giriş notunun belirlenmesinde;
•    ALES veya eşdeğeri sınav notunun    % 50’si,
•    Lisans not ortalamasının    % 5’u,
•    Yüksek lisans not ortalamasının    % 5 ’u,
•    Mülâkat puanının    % 30’si,

    Yabancı dil notunun    % 10’u toplanır.
Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programında, 8 seçmeli ve 1 seminer dersi olmak üzere en az 24 kredilik (90 AKTS) ders alma zorunluluğu mevcuttur. Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenir. Derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk iki dönem içinde 5 kişilik yeterlilik komitesi önünde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Bu sınavı başarı ile geçen öğrencilerin Doktora Tezi yazmaları beklenir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür. Bu süre zarfında 3 kişilik bir Tez İzleme Jürisine altı ayda bir tezi ile ilgili rapor verir. Öğrenciye tezini tamamlaması için belirli bir süre tanınır ve danışmanın müracaatı ile bu sürenin uzatılması istenebilir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren 5 kişilik bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için alınması zorunlu olan tüm derslerden başarılı olmaları ve tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.


İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınızGÜZ YARIYILI

1. Seminer

Bu derste üniversiten kurumunun Osmanlı'dan Cumhuriyete üstlendiği rolü toplum ve devlet ilişkileri bağlamında ele almak amaçlanmıştır. 2016-2017 öğretim döneminde bu derste daha ziyade modern bilginin üretildiği mekanlar olarak üniversitenin tarihi gelişimi ve farklı modeller ile Türkiye tecrübesi öğrenci ile tartışılacaktır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1. Bilimsel bilginin mekanı: üniversite
2. Modern bilgi/araştırmaların doğuşu
3. 19. yüzyılda üniversite
4. Fransız üniversiteleri
5. Alman üniversite modeli
6. Modern bilginin üretilmesinde Anglosakson modeli
7. Ara sınav
8. Türkiye’de modern üniversitenin gelişimi/1900 ve sonrası: Türk üniversite sistemi
9. 1933 Üniversite Reformu
10. Üniversite ve siyaset
11. 20. yüzyılda üniversiteler
12. II. Dünya Savaşı sonrasında bilgi üretiminin yeniden yapılandırılması
13. Amerika Birleşik Devletleri modeli
14. Değerlendirme

1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.

2. Modern Toplum ve Siyaset

19. asır ile birlikte modern toplum kuruluş ve kurumlaşma sürecini yaşamaya başlar. Bu sürece modern toplum tartışmaları, toplum model önerileri / tartışmaları Batı düşüncesine özelde sosyolojiye hakim olur. Bu derste modern toplum tartışmaları ve siyaset önerileri sosyoloji ve ütopya ilişkisi bağlamında ele alınacaktır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1. Modern toplum tartışmaları
2. Modern toplum ve klasik mirasla ilişki
3. Klasik miras ve toplum / devlet açıklamaları: Yunan düşüncesi
4. Ütopyacı modelin kuruluşu: Eflatun
5. Roma İmparatorluğu: Ütopyanın yokluğu sorunu
6. Ortaçağ: Mahrumiyetin uhrevi arayışı
7. Ara sınav
8. Rönesans: Ütopyaya açılamayan yelken
9. Yeni Çağ: Ütopyaların yükselişi
10. Thomas More: Ütopya
11. Thomas Campenalla: Güneş Ülkesi
12. Ütopyaların geri çekilişi: Toplum tartışmalarında değişim
13. Ütopik sosyalistler: Roger Oven, Saint-Simon
14. Sosyoloji ve ütopya

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.


3. Sosyal Teoride Temel Problemler

Bu derste klasik sosyal teorinin oluşum süreci, klasik sosyal teori olarak adlandırılan devasa birikimi ortaya çıkaran düşünürleri, bu düşünürlerin katkılarını, endüstri devriminin yarattığı muazzam alt üst oluşların nedenlerini ve ne tür sonuçlar doğuracağını kavramaya çalışan, ileriye dönük önerilerde bulunan bu teorilerin toplumsalı ele alma biçimlerinde karşımıza çıkan problemler eleştirel bir perspektiften değerlendirilecektir. Sosyoloji öğrencilerini, ders sonucunda, hem sosyolojinin oluşum sürecine ve tartışmalarına ilişkin birikim sahibi olacaklar ve hem de klasik sosyal teorinin çağdaş problemlerin anlaşılmasında muhtevi olduğu imkânların ve yetersizliklerinin farkına varacaklardır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Yücel BULUT

Haftalık Ders Planı
1. Giriş: Dersin içeriği ve kaynaklar hakkında bilgilendirme
2. Klasik ne demektir? Sosyolojinin klasikleri nelerdir? Kavramsal ve tarihsel bir tartışma
3. Klasik sosyologlar I: Comte ve Durkheim
4. Klasik sosyologlar II: Weber
5. Klasik sosyologlar III: Marx
6. Sosyolojinin sonu mu? Sosyal teori ve sosyoloji teorisi arasında tartışmalar
7. Ara sınav
8. Eleştirel teori düşünürleri
9. Foucault ve Bourdieu
10. Postmodernizm ve sosyal teori
11. Post-yapısalcılık ve sosyal teori
12. Fenomenolojik sosyoloji, etnometodoloji ve sembolik etkileşimcilik
13. Anthony Giddens ve yapılaşma teorisi
14. Genel değerlendirme

1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.


4. Bilgi, Toplum ve İletişim

Toplumun zaman içindeki gelişiminde bilginin dönemin özelliklerine göre oluşması göz önüne alındığında bilgi ile toplumun ve toplum ile bunu tayin ve kanalize eden iletişim araçları arasındaki bağlantının sosyolojik tahlilini yapmak. Günümüz sosyolojisinin yapabileceklerini tahayyül edebilmek ve sanayi çağı sonrası ulaştığımız bilgi çağında iletişimle birlikte gerçekleşen toplumsal değişimleri ve süreklilikleri sosyolojik açıdan ele almak. 

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. A. Korkut TUNA

Haftalık Ders Planı
1. Giriş
2. Bilgi, toplum, iletişim alanına giriş
3. Bilgi, toplum ve sosyoloji arasındaki bağlantı
4. Edinilmiş bilgi meselesi ve boyutları
5. Bilginin edinilmesi ve iletişim
6. Bilgi-toplum ilişkisinde iletişimin işlevi
7. Ara sınav
8. Farklı konu başlıkları ile sunumların yapılması
9. Ödev sunumları ve görüşülmesi I
10. Ödev sunumlar ve görüşülmesi II
11. Ödev sunumlar ve görüşülmesi III
12. Ödev sunumlar ve görüşülmesi IV
13. Ödev sunumlar ve görüşülmesi V
14. Genel değerlendirme

Haziran 1944’te Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Edremit’te tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1972-1975 yılları arasında Sosyoloji Bölümünde Doktorasını tamamladı. 1977 Ocak ayında Sosyoloji Bölümüne asistan olarak atandı. Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük yükseltilmeleri bu bölümde gerçekleşti. Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi görevlerden sonra 2011 yılı Haziran ayında yaş haddinden emekli oldu. Şehir ve bilgi sosyolojisi konularında çalıştı. Sosyolojiyi toplumların tarih derinliği çerçevesinde ele almaktan yanadır.

5. Felsefe ve Kentlilik

Bireyi beşikten mezara değin kucaklayan toplumsal hayatın şahikasıdır kent. Kentlilik ise bu hayatın yaşanma tarzıdır, başka deyişle davranışların zarafetle, düşüncelerin letafetle yoğrulduğu bu maddi-manevi birlikteliğin birey tarafından özümsenmesidir. İnsan zihninin en yüce etkinliği sayılan felsefeye de böylesi bireyler kucak açabilir ancak. Çünkü felsefe kentte doğan ve yalnızca orada icra edilebilen bir etkinliktir. Kent hayatını soluyan, hatta o hengâmede yaşamanın çilesini çeken bu son derece felsefileşmiş zihinler tarafından inşa edilen üstün yapıysa medeniyettir. Medeniyetin kurumlaştığı ana mekân olan kent ile o medeniyetin omurgasını çatan zihnin etkinliği olan felsefe arasındaki bu birbirini şart koşan ilişkinin mercek altına alınması, dahası söz konusu meselenin düşünce tarihinin temel metinleri olan antikçağ kaynakları ışığında ve esaslı bir medeniyet kavrayışına temel teşkil eden Yunan-Roma kültürü çerçevesinde işlenmesi, bireyi toplum içinde kavramaya yönelik her türlü çalışma için temel bir bakış açısı sunacaktır. 

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN

Haftalık Ders Planı
1. Felsefenin ana mekânı: Kent
2. Kentin varlık imkânı: Felsefe
3. Eski Yunan’ın kent fikri: Polis
4. Roma’da kentlilik: Urbanitas
5. Atina sokaklarında bir filozof: Sokrates
6. Felsefi bir kent tasarımı: Platon’un Devlet’i
7. Bir siyaset üstadı: Aristoteles 
8. Kent devletlerinden cihan imparatorluğuna
9. Stoa felsefesi ve Kosmopolites anlayışı
10. İdeal Romalının peşinde: Cicero ve Humanitas anlayışı
11. Gökyüzünde kurulan kent: Augustinus ve Tanrı Devleti
12. İdeal kent tasarımları 1: Thomas More ve Ütopya
13. İdeal kent tasarımları 2: Campanella ve Güneş Ülkesi
14. İdeal kent tasarımları 3: Francis Bacon ve Yeni Atlantis

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 1987 yılında “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılındaysa “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Aldığı bursla Perugia, Universita Italia- na Per Stranieri’de İtalyanca eğitimi almış̧; daha sonra yine aynı üniversitede Latina Lingua e Cultura seminerlerine katılmıştır. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas Morus, Erasmus gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların eserlerini özgün dillerinden çevirerek dilimize kazandırmıştır. Rhetorica, Roma’nın Gizem Dinleri, Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, Felsefecilere Özel Latince: Descartes Latince Öğreniyor adlı kitapları başta olmak üzere antikçağ̆ ve ortaçağ̆ kültürü ve felsefesi konularında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte çok sayıda kitap, çeviri ve makaleye imza atmıştır.

​ ​

BAHAR YARIYILI

1. Modern Toplum ve Sosyoloji

Modern toplum 19. asırda yüksek hız ve yoğunlukta yaşadığı büyük değişim süreçleri ile birlikte kurumlaşma sürecini ikmal eder. Ancak I. Dünya Savaşı ve takip eden 20. Yüzyıl, özellikle bu yüzyılın ilk evresi itibariyle 19. Asır toplum ve siyaset anlayışlarının yeni baştan ele alındığına tanıklık eder. Bu derste 20. Yüzyıl Batı düşüncesinde, daha özelde sosyolojide eleştirel toplum ve siyaset tartışmalarının yükselişi konu edilecektir.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1. Modern toplum: büyük kurumlaşma
2. 19. asır Batı düşüncesi: büyük anlatı
3. Çelişki ve gerilimler: sorun alanları
4. Ütopya ve sosyolojiden artakalan: Mannheim, İdeoloji ve Ütopya
5. Ters ütopyaların yükselişinin tarihi ve sosyolojik bağlamı: Savaş Arası Dönem
6. Zamyatin: Biz
7. Aldous Huxley: Cesur Yeni Dünya
8. George Orwel: 1984
9. Ray Bradbury: Fahrenheit 451
10. 1960’lar: Ters Ütopyalarda değişim
11. Aldous Huxley: Ada
12. E.F. Schumacher: Küçük Güzeldir
13. Marshal Berman: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor
14. Eşiği aşamayan eleştiriler

1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.​ 


2. Bilgi, İktidar ve Sosyal Teori

Modern toplumda bilgi-iktidar ilişkisinin toplumsal yaşam ve sosyolojik kuramın yeniden üretimine etkileri, yansımaları ilgili literatürün öne çıkan isimleri üzerinden değerlendirilecektir. Sosyal teorinin inşasında örtük ancak mutlak bir yer kaplayan toplumsal bilginin yeniden üretim süreci, bu sürecin ardındaki tartışmalar ve sonuçlarının toplumsal hayata etkisi hakkında bilgi ve anlayış sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Yücel BULUT

Haftalık Ders Planı
1. Giriş: Modern toplumda bilgi, iktidar ve toplumsal kurama dair
2. Peter Winch ve Post-Wittgensteincı sosyal bilim felsefesi
3. Susan Hekman ve sosyal bilginin yorumlayıcı kökenleri
4. Felsefi bir eleştiri nesnesi olarak bilim: Husserl ve Heidegger
5. Zimmerman: Gündelik yaşam ve teknolojinin metafiziği I
6. Zimmerman: Gündelik yaşam ve teknolojinin metafiziği II
7. Bachelard: Bilimsel zihnin kolektif temelleri I 
8. Bachelard: Bilimsel zihnin kolektif temelleri II
9. Althusser: İdeoloji, bilim ve bilim adamlarının kendiliğinden felsefesi
10. Foucault: Episteme, dispositif ve bio-iktidar
11. Bourdieu: Bilimsel alanın oluşumu I
12. Bourdieu. Bilimsel alanın oluşumu II
13. Agamben: Hukuk, bilgi ve iktidar
14. Genel değerlendirme

1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.

3. Günümüz Sosyoloji Tartışmaları

1980 sonrası sosyoloji biliminin kavramları, literatürü ve bakış açısı değişmiştir. Bu derste bu değişmenin yönü ve değişmeye karşı tutumumuz ortaya konmaktadır.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. İ. Ertan EĞRİBEL

Haftalık Ders Planı
1. 1980 sonrası genel sosyoloji anlayışında değişim
2. Sovyetler sonrası yeni düzen ve yeni dünya görüşü
3. Küre-yerelleşme
4. Kimlik
5. Postmodernizm I
6. Postmodernizm II
7. Ara sınav
8. Tüketim toplumu
9. Yeni toplumsal hareketler
10. Din ve etnik temelli sosyoloji anlayışları
11. Küre-yerelleşme ve şehir
12. Kentsel değişim
13. Haklar anlayışı
14. Sonuç

1957 Samsun doğumludur. 1980’de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 1987’de “Çizgi-Romanların Toplumsal Temelleri” başlıklı çalışmasıyla doktorasını ise 1990’da “Resim Sanatı ve Türk Resminde Batıcılaşma Eğilimleri” teziyle yine İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır. 1992 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları tarihsel sosyoloji, tarihte doğu-batı çatışması, sanat sosyolojisi ve bilim sosyolojisinden oluşmaktadır.

4. İnsan Zihni ve Edebiyat

İnsan zihni dil aracılığıyla inşa eder kendini, ancak onu besleyen asıl menba hafızadır. Üstelik toplumsal bir varlık olarak insan, ancak hafızası sayesinde kişiliğini kurabilir ve kendinin bilincine erebilir. Ne var ki bu ilk bilgiden başlayarak hafızada biriken bütün malumatın zihnen işlenmesi gerekir. Böyle bir işlemi gerçekleştirebilmesi için de zihin doğru bir şekilde eğitilmeli, kısacası terbiye edilmelidir. Antikçağda doğan ve yüzyıllar boyu klasik eğitimin temelini oluşturan zihin terbiyesi de tam da burada önem kazanmaktadır. Zihni bilgi basamaklarında aşama aşama yükselten ve onu nihayetinde hakikatin bilgisini kavrayacak hale getiren, işte bu edebî terbiyedir. Zihnin bu temel işleyiş tarzının bilinmesi ve düşünce tarihine yön veren metinler ışığında incelenip kavranması, insana ve topluma dair her türlü çalışmanın ön şartı kabul edilir.

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN

Haftalık Ders Planı

1. Zihin ve hafıza 
2. Hafıza ve dil 
3. Dil, düşünce ve zihin
4. Edebî terbiye ve kültür
5. Bilginin basamakları
6. Platon’un mağarası
7. Bilimsel bilginin niteliği: Aristoteles’in İlk Felsefe’si
8. Zihinsel eğitimin temeli: Özgür sanatlar
9. Yunan’da eğitim anlayışı
10. Roma’da eğitim anlayışı
11. Cicero ve ideal insanın eğitimi
12. Ortaçağda zihinsel eğitim: Yedi özgür sanat
13. Augustinus’un İtiraflar’ı: Zihnin içsel yolculuğu
14. Erasmus’un Deliliğe Övgü’sü: Zihinsel bir temaşa

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 1987 yılında “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılındaysa “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Aldığı bursla Perugia, Universita Italia- na Per Stranieri’de İtalyanca eğitimi almış̧; daha sonra yine aynı üniversitede Latina Lingua e Cultura seminerlerine katılmıştır. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas Morus, Erasmus gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların eserlerini özgün dillerinden çevirerek dilimize kazandırmıştır. Rhetorica, Roma’nın Gizem Dinleri, Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, Felsefecilere Özel Latince: Descartes Latince Öğreniyor adlı kitapları başta olmak üzere antikçağ̆ ve ortaçağ̆ kültürü ve felsefesi konularında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte çok sayıda kitap, çeviri ve makaleye imza atmıştır.


5. Türkiye’de Seçkinler ve Siyaset

Bir toplumsal kategori olarak “Seçkinler”, Yakın Türkiye Tarihi çerçevesinde sosyolojik olarak ele alınacaktır. Öğrenciler, “Türkiye’de Seçkinler ve Siyaset” bağlamında kültürel, ekonomik ve sosyal sermaye sahibi bir toplumsal kategoriyi tarihsel ve sosyolojik açıdan ele alacaklar ve bu sayede sosyolojik çözümleme yetilerini geliştirmek.

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. Enes KABAKCI

Haftalık Ders Planı
1. Seçkinler sosyolojisi: Teori ve yöntem
2. Klasik kuramlar I: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto ve Robert Michels
3. Klasik kuramlar II
4. Siyasal seçkinler / iktidar seçkinleri: W. Mills
5. Seçkinler ve toplum: T. Bottomore
6. Türkiye’de seçkinler: Genel tarihsel bir değerlendirme
7. Ara sınav
8. Klasik ve modern dönemde Osmanlı “seçkinleri”
9. Tanzimat sürecinde seçkinler ve siyaset: Yeni Osmanlılar
10. II. Meşrutiyet sürecinde seçkinler ve siyaset: Jön Türkler
11. Cumhuriyet seçkinlerinin sosyolojisi
12. Cumhuriyet seçkinlerinin dönüşüm ve dolaşımı
13. 2000’li yıllarda Türkiye’de seçkinlerin dönüşümü: Ampirik araştırma örnekleri
14. 2000’li yıllarda Türkiye’de seçkinler ve siyaset: Ampirik araştırma örnekleri

1973 İstanbul-Beyazıt doğumludur. 1992’de Galatasaray Lisesinden, 1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da “L’activité politique d’Alexis de Tocqueville” başlıklı çalışmasıyla, doktorasını ise 2007’de “Sauver l’Empire. Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (1895-1908)” başlıklı teziyle Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. 2013 yılında sosyoloji doçenti oldu. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları sosyoloji tarihi, siyaset sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve Osmanlı-Türk modernleşmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.


...

Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenebilir.  Bilimsel hazırlık programı öğrencileri lisans programının temel derslerinden seçilen programdan en az 8 en fazla 30 kredilik ders seçerler.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ ANABİLİMDALI

YETERLİLİK OKUMA LİSTESİSOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 2012

Gulbenkain Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, 2016

Ahmet Çiğdem, Toplum: Kavramlar ve Gerçeklik, İletişim Yayınları, 2013

Derek Sayer ve David Frisby, Toplum, Çev. Batuhan Bekmen, Habitus Kitap

Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Çev. Ümit Tatlıcan, Sentez Basın Yayın Dağıtım, 2007

Peter Berger, Sosyolojiye Çağrı, Çev. A. Erkan Koca, İletişim Yayınları, 2018

Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi Yayınları, 2011

Anthony Giddens, Sosyoloji –Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş–, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, 2012

Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2000

Norbert Elias, Sosyoloji Nedir?, Çev. Oktay Değirmenci, Olvido Yayınları, 2016

Theodor Adorno ve Max Horkheimer, Sosyolojik Açılımlar, M. Sezai Durgun-Adnan Gümüş, Bilgesu Yayınları,2011

C. Wright Mills, Sosyolojik Tahayyül, Çev. Ömer Küçük, Hil Yayınları, 2016SOSYOLOJİ TARİHİ

Robert Nisbet ve Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Kırmızı Yayınları, 2010

Robert Nisbet, Sosyolojik Düşünce Geleneği, Çev.Yusuf Kaplan, Paradigma Yayınları, 2013

Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Kırmızı Yayınları, 2010

Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, terc. M. Rami Ayas, Doğu-Batı Yayınları, 2012

Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları, 2010

Alex Callinicos, Toplum Kuramı, Çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015

Friedrich Vandenberghe, Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Ayrıntı Yayınları, 2017

Jonathan H. Turner vd., Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez Yayınları, 2013

Lewis Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Çev. Himmet Hülür, İbrahim Mazman ve Serhat Toker, Deki Basım Yayım, 2010

Randall Collins ve Michael Makowski, Toplumun Keşfi, Çev. Nilgün Oktik, Nobel Yayınları, 2014

Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim Yayınları, 2009

Bryan S. Turner, Klasik Sosyoloji, Çev. İdil Çetin, İletişim Yayınları, 2015

Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Haz. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2008

Georg Ritzer, Klasik Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De ki Basım Yayım, 2013

Zygmunt Bauman, Hermönetik ve Sosyal Bilimler, Çev. Hüseyin Oruç, Ayrıntı Yayınları, 2017

Randal Collins, Sosyolojide Dört Ana Gelenek, Çev. Ümit Tatlıcan, Sentez Basın Yayın, 2015SOSYOLOJİNİN KURUCU İSİMLERİ

Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001

Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, Çev. Levent Kavas, İthaki Yayınları, 2003

Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Önsöz, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 2005

Karl Marx, Alman İdeolojisi, Çev. Olcay Geridönmez, Tonguç Ok, Kor Kitap, 2018

Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi, 2012

Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006

Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozankaya,  Cem Yayınları, 2006

Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2010

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları,  2008

Max Weber, Ekonomi ve Toplum, Çev. Latif Boyacı, Yarın Yayınları, 2011

Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009

Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, 2003

Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri, Çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2008.

Georg Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Çev. Yeşim Erdem, Heretik Yayınları, 2017

Robert E. Park, Sosyoloji Bilimine Giriş I-II-III-IV, Çev. D. Aksel vd., Pinhan Yayınları, 2017

Talcott Parsons, Toplumsal Eylemin Yapısı, Çev. Adem Bölükbaşı, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015

Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Doğu Batı Yayınları, 2007ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ

Georg Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Deki Basım Yayın, 2012

Alex Riley ve Philip Smith, Kültürel Kurama Giriş, Çev. İbrahim Gündoğdu ve Selime Güzelsarı, Dipnot Yayıncılık, 2016.

Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, 2007

Alison Wolf-Ruth ve A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin İyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012

          Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2006

Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. H. Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011

Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 2016

Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları, 2005

Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev. Abdülbaki Güçlü, Pharmakon Kitap, 2017.

Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev. B. Peker-Ü. Altuğ, İletişim Yayınları, 2013

Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, 2015

Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2016

Richard E. Lee ve Immanuel Wallerstein, İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayınları, 2007

          Jeffry Alexander ve Steven Seidman, Kültür ve Toplum, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013

Philip Smith, Kültürel Kuram, İstanbul: Babil Yayıncılık, 2005.

Robert H. Lavenda ve Emily A. Schultz, Kültürel Antropoloji, Doğu-Batı Yayınları, 2018

             Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan ve Ali Utku, Ankara: Ebabil, 2006

Arif Dirlik, Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi, Çev. Galip Doğduaslan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2010.

Bryan S. Turner- Georg Stauth, Nietzsche’nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005

Charles Lemert, Durkheim’ın Hayaletleri, Çev. F. Burak Aydar, İş Bankası Yayınları, 2011

Douglas Kellner ve Steven Best, Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016

Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Çev. Berna Ülner, İstanbul: Metis Yayınları, 2017

Harry Harootunian, Tarihin Huzursuzluğu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006

Harry Harootunian, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Çev. Erkan Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yaınları, 2006.

Gayatri Chakravorty Spivak, Yapısöküm, Postkolonyalizm, Madunluk, Çev. Soner Torlak, ZoomKitap, 2017

Robert J. Young, Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş, Çev. Sertaç Şen vd., Matbu Yayınları, 2016

Robert J. Young, Beyaz Mitolojiler, Çev. Can Yıldız, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000

Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2012

Erving Goffman, Tımarhaneler, Çev. Ebru Arıcan, Heretik Yayınları,2015

Alain Coulon, Etnometodoloji, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010

Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Çev. Ümit Tatlıcan, Heretik Yayınları, 2015

Armand Mattelart ve Eric Neveu, Kültürel İncelemelere Giriş, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007

Raymond Williams, Kültür ve Toplum, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, 2017

Stuart Hall, Temsil, Çev. İdil Dündar, Pinhan Yayınları, 2017

Scot Lash-John Urry, The End of Organized Capitalism, Polity Press, 1987

Serpil Sancar Üşür, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Kitabevi Yayınları, 2014

Jean Baudrillard, Gösterge Ekonomi Politiğinin Eleştirisi, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008

Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Çev. İsmet Birkan, Bilgesu Yayınları, 2013

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, 2012

Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, 2001

Pierre Bourdieu, Ayrım, Çev.D. fırat- G. Berkut, Heretik Yayınları, 2015

Pierre Bourdieu-J. D. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Öktem, İletişim Yayınları, 2011

Roland Barthes, Çağdaş Söylenler, Çev. Tahsin Görgün, Metis Yayınları, 2018

Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, Çev. Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2006

Theodor Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007

Theodor Adorno-Max Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev. N. Ülner-E. Öztarhan, Kabalcı Yayınları, 2010

Jurgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2001

Walter Benjamin, Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, 2018

Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, 2011

Norbert Elias, Uygarlık Süreci, 2 cilt, Çev. Ender Ateşmen, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.

Peter L. Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2007

Peter L. Berger, “Dini Kurumlar”, Adil Çiftçi (der. ve çev.), Toplumbilimi Yazıları, İzmir: Anadolu Yayınları, 1999, s. 71-136.

Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları, 2017.

Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik,Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları,2003

Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, Çev. Ö. Doğan, Doğu Batı Yayınları, 2013

 Claude Lévi-Strauss, Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Çev. A. Terzi, Metis Yayınları, 2014

Charles Tilly, Toplumsal hareketler 1768-2004, Çev. Orhan Düz, Babil Yayınları, 2008

Samir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein (Haz.), Büyük Kargaşa: Yeni Toplumsal Hareketlerin Krizi, Çev. Erden Akbulut, Alan Yayıncılık, 1993

William G. Martin (Koordinatör), Toplumsal Hareketler (1750-2005): Dipten Gelen Dalgalar, Çev. Deniz Keskin, Yay. haz. Aydın Ekim Savran, Versus Kitap, 2008.

Alain Touraine, Eşitliklerimiz Ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?, Çev. Olcay Kunal, Yapı Kredi Yayınları, 2000.SOSYOLOJİK YÖNTEM VE ARAŞTIRMA

Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, 2005

Bekir Balkız ve Vefa S. Öğütle (eds.), Bilim Sosyolojisi İnceleleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2016.

Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi/Çok Kültürlü Bir Yaşam, Çev. İsmail Türkemen, Ayrıntı Yayınları, 2012

Bruce L. Berg ve Howard Lune, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Edt. Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, 2015.

Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği, Çev. Serdar Ünal, Heretik Yayınları, 2013

Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, 2006.

Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Bursa: Sentez Yayınları, 2012.

            Peter Winch, Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yayınları, 2000

John Urry-Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, t.y.

Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doğru, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010

Ted Benton, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2014

Ted Benton ve Ian Craib, Sosyal Bilim Felsefesi: Toplumsal Düşüncenin Felsefî Temelleri, Çev. Ümit Tatlıcan ve Berivan Binay, İstanbul (Bursa): Sentez Yayınları, 2008.

Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2012

Kollektif, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011

Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (ed.), Tarihsel Sosyoloji, Dipnot, 2007

Ferdand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları,

Theda Skocpol (Ed.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt, 2011

            Ruth Wodak, Michael Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis (Introducing Qualitative Methods series), Sage Publications Ltd, 2002

John W. Creswell, Eğitim Araştırmaları Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi, Çev. Kolektif, EDAM Yayınları, 2018.

Philipp Mayring, Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Çev. M. Sezai Durgun, Adnan Gümüş, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2011.

Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz ve Linda L. Shaw, –Bütün Yönleriyle– Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, 2008

Howard Becker, Mesleğin İncelikleri, Çev. Levent Ünsaldı, Heretik Yayınları, 2014

Howard Becker, Boys in White: Student Culture in Medical School, University of Chicago Press, 1961

Howard S. Becker, Hariciler (Outsiders)  Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Çev. Barış Bakırlı, Heretik Yayıncılık.

William Foot Whyte, Köşe Başı Toplumu, Çev. Dara El Huseyni, Heretik Yayınları, 2017

Paul Willis, İşçiliği Öğrenmek, Çev. Dara El Huseyni, Heretik Yayınları, 2016

Stuart Hall (ed.), Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, Taylor & Francis, 1989

Dick Hebdiege, Alt Kültür: Tarzın Anlamı, Çev. Sinan Nişancı, Babil Yayınları, 2005

Loic Wacquant, Kent Paryaları İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, Çev.   Dr. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015

Christopher Dole, Seküler Yaşam ve Şifacılık, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2015

Clifford Geertz, Gerçeğin Ardından, Çev. Ulaş Türkmen, Dipnot Yayınları, 2011

Pierre Bourdieu, Dünyanın Sefaleti, Çev. Kollektif, Heretik Yayınları, 2015

Pierre Bourdieu-Jean Claude Passeron, Varisler, Çev. L. Ünsaldı-A. Sümer, Heretik Yayınları, 2014

Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Çev. Levent Ünsaldı, Ankara, Heretik, 2013

Murat Şentürk-Harun Ceylan, İstanbul’da Yaşlanmak, Açılım Kitap, 2015

Ömer Miraç Yaman, Apaçi Gençlik, Bir Yayıncılık, 2016

Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, 2015

Oğuz Işık-Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, 2015

Mübeccel B. Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayıncılık, 2000.

Theodor Adorno, Otoriteryan Kişilik: Niteliksel İdeoloji İncelemeleri, Çev.  Doğan Şahiner, Sel Yayınları, 2017TÜRK SOSYOLOJİSİ

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012

Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, 2009

Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, 2002

Çağatay Özdemir (ed.), Türkiye’de Sosyoloji, 2 cilt, Phoenix Yayınları, 2008

Emre Kongar (ed.), Türk Toplumbilimcileri, 2 cilt, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları

Mehmet Erişirgil, Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı, 2. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları, 2012

Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları, 2010

Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet, yeni ilavelerle 2. Baskı,  Ankara: Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayıncılık, 1972.

Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm, Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yayınları, 1999

Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Mehmet Ö. Alkan (ed.), Yapı Kredi Yayınları, 2007

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1998

Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012

Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, Ankara: AÜ DTCF, 1945.

Behice Boran, “Sociology in Retrospect”, American Journal of Sociology, 1947, c. 52, sy. 4, s. 312-320 [“Geriye Dönüp Baktığımızda Sosyoloji”, in Behice Boran, İstanbul: TÜSTAV, 2010, s. 429-439.

İdris Küçükömer, Batılılaşma: Düzenin Yabancılaşması, Profil Kitap, 2014

Mübeccel Belik Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000

            Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım/ Mübeccel Kıray ile Söyleşi, Bağlam Yayınları, 2001

Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları,

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji,  İletişim Yayınları, 2007

Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yayınları, 1999

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005

Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları,1998

Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Çev. Şeniz Gönen, Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset – Makaleler I, Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, İstanbul: İletişim Yayınları, 1990, s. 30-66

Ali Bayramoğlu, “Şerif Mardin’le Din ve Devlet Sosyolojisi Konusunda Söyleşi”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Makaleler I, İletişim Yayınları, 1990

Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, Kitapevi, 2011

Baykan Sezer, Toplumsal Farklılaşmaları ve Din Olayı, Kitapevi, 2011

Baykan Sezer, Türk Sosyologları ve Eserleri I, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:1, 1989

Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, 2016

Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji, Metis Yayınları, 2016

Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Cilt: 3 Modernleşme ve Batıcılık (iç.), Editör: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları,                İstanbul, 2004, s. 56-67

Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi, İz Yayınları, 2011

Korkut Tuna, Şehir Teorileri, İz Yayınları, 2011

Korkut Tuna-İsmail Coşkun, Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011

Mete Çetik, Üniversitede Cadı Avı: 1948 DTCF Tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav’ın Müdafaası, Dipnot Yayınları, 2008.

Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Toplum ve Bilim ve Defter Dergileri Ortak Çalışma Grubu, İstanbul: Metis Yayınları, 2013

Sevil Atauz (ed.), Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986.

Beylü  Dikeçligil ve Diğerleri, Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayınları, 2017.

Reşat Kasaba ve Sibel Bozdağan, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014.

Andrew Davison, Türkiye’de Sekülerizm ve Modernlik, Çev. Tuncay Birkan, İletişim Yayınları, 2002

Lütfi Erişçi, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyası [1]”, Sosyoloji Dergisi: Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Semineri Tetkik ve Araştırmaları, 1941-1942, c. I, sy. 1, s. 164-165.

Mehmet Yalvaç, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Eğitiminin Tarihçesi (1912-1982) I”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 1985, Yıl: 14, sy. 1, s. 59-72.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Türkiye’de Sosyolojinin Yüzüncü Yılı Özel Sayısı I-II, Cilt:3 Sayı: 28-29.

Enes Kabakcı-Özgür Adadağ, “Islahtan Devrime: Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı-Türk Siyasi Düşüncesinde Değişim Algısı”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.14, 2009, ss.1-44

Enes Kabakcı, “Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, 2008, ss. 41-60

            Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi, 2008


Bölümümüzde yürütülen doktora programı kapsamındaki tez çalışmalarının listesi aşağıda yer almaktadır.


SIRA NOYAZARIN SOYADIYAZARIN ADITEZ ADIYIL
1ASLANYÜREKŞÜKRÜ16.-19. YÜZYILLARDA İSTANBUL KENTİ, TÜRK TOPLUMUVE BOŞ ZAMAN1983
2GÖKÇESÜLEYMAN EROLASKERİ DENİZ OKULLARIMIZIN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DENEME1984
3DÖKÜMCÜFATMA GÜLİZBEŞİKTAŞ SEMT PAZARI VE PZARCI ESNAFI GELİŞEN ÜLKE KENTLERİNDE ÖRGÜTLENMİŞ ÖRGÜTLENMEMİŞ KESİMLERİN EKLEMLENMESİNE BİR ÖRNEK1984
4AKTARAYHAN TURHANTOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE KÜÇÜK İMALAT SANAYİİ BURSA DOKUMA SANAYİİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ1989
5EĞRİBELİBRAHİM ERTANRESİM SANATI VE TÜRK RESMİNDE BATILILAŞMA EĞİLİMLERİ1990
6KAÇMAZOĞLUHACI BAYRAM1960-1971 DÖNEMİ TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ1990
7COŞKUNİSMAİLMODERN DEVLETİN DOĞUŞU1991
8AYCANNİHATSUÇUN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DENEME1991
9ARSLANHÜSAMETTİNEPİSTEMİK CEMAAT BİR BİLİM SOSYOLOJİSİ DENEMESİ1991
10TURANKADİRF. ALMANYA'DAKİ II. KUŞAK TÜRKLERİN SOSYALİZASYONU VE KÜLTÜR DEĞİŞMESİ1991
11ERTÜRKRECEPCUMHURİYET DÖNEMİNDE VE TÜRK SOSYOLOJİSİNDE KÖY TARTIŞMALARI1993
12CİHANAHMETREFORM ÇAĞINDA OSMANLI ULEMASI (1789-1876)1994
13OKANOYABATI DÜŞÜNCESİNDE LİBERALİZM VE TARİHİ KOŞULLAR1994
14TÜFEKÇİOĞLUHAYATİSOSYOLOJİK AÇIDAN GAZETE VE OSMANLI GAZETECİLİĞİNİN TEMELLENDİRİLMESİ1994
15DİKBIYIKCOŞKUNTÜRK TOPLUMUNDA KİMLİK BUNALIMI VE DİN OLAYI1994
16DEMİRCİMUSTAFAGLOBAL SİSTEM İÇİNDE TELEVİZYONUN YERİ VE TÜRKİYE'DE POLİTİK KULLANIMI1996
17ÖZCANM. UFUKİMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE KİMLİK DEĞİŞİMİ1996
18KARAKAŞMEHMETYUSUF AKÇURA VE ZİYA GÖKALP'İN TÜRKÇÜLÜK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI1996
19MERMUTLUMEHMET BEDRİSOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE ŞİNASİ1996
20ŞATIROĞLUAYŞENİKTİSADİ DÜŞÜNCE VE İŞSİZLİK1997
21YILDIRIMERGÜNDEĞİŞEN DİN ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK YORUMU VE DİN DERSİ KİTAPLARI1997
22KURTOĞLUAYŞENURTANZİMAT DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNİN KURUMLAR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ1998
23KAYAFERDA ŞULEİSTANBUL YAHUDİLERİNİN KİMLİK TANIMLAMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI1999
24BULUTYÜCEL1945 SONRASI ORYANTALİZM ELEŞTİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ2000
25BAĞLAMACEMİLBİR GEÇİŞ DÖNEMİ AYDINO OLARAK CELAL NURİ (İLERİ) VE GÖRÜŞLERİ2000
26ALVERKÖKSALTÜRK SOSYOLOJİSİNDE AMERİKAN SOSYOLOJİSİ ETKİLERİ:BAŞLANGIÇ DÖNEMİ2001
27NURUANMUSTAFA NURİSOSYOLOJİNİN YÖNTEMİNE VE SOSYAL GELİŞME/MODERNLEŞME KONUSUNUN ELE ALINIŞINA ETKİSİ AÇISINDAN POZİTİVİST YAKLAŞIM2001
28ÖZPOLATABDULVAHAPSOSYOLOJİK AÇIDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ YERİ (ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ALGILARINA GÖRE ZONGULDAK ÖRNEĞİ)2002
29AYSOYMEHMETKÜRESEL SOSYOLOJİ, SOSYOLOJİDE KÜRESELLEŞME ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM2002
30ÖZYURTCEVATKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KİMLİK VE FARKLILAŞMA2002
31AKCAÜMİTKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ: DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI2003
32SÜLEYMANOVABULFEZAZERBAYCANIN YAKIN TARİHİNDE MİLLİ KİMLİK ARAYIŞLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME2003
33DOLGUNUĞURSOSYOLOJİK AÇIDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ YERİ (ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ALGILARINA GÖRE ZONGULDAK ÖRNEĞİ)2003
34VELIYEVAFGANAZARBEYCAN'DA YENİLEŞME VE MİLLİYETÇİLİK HAREKETİ2004
35ÇAĞLAYANDERELİMUSTAFABİR SOSYAL SORUN OLARAK KENTSEL DOKU DEĞİŞİMİ VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİ: GEDİKPAŞA ÖRNEĞİ2005
36GENÇELİF SÜREYYAOSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YENİLEŞME VE BUHAR MAKİNALARI2005
37ALPTEKİNMUSAKÜRESELLEŞME VE ŞEHİR: KÜRESELLEŞMENİN BİR BOYUTU OLARAK HABİTAT TOPLANTILARI2006
38ŞENBÜLENTTÜRKİYE'DE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE SONUÇLARI2008
39TEPEFATMA FULYAİSTANBULDAKİ ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLER ALANINDA ÇALIŞAN KADIN AKADEMİSYENLERİN EV HAYATI2008
40PARİNSUVATKENTSEL ORTAMDA BİR GETTO: FATİH KADINLAR PAZARI ÖRNEĞİ2008
41ÖZBAYFATİHKENT YOKSULLUĞU VE SOSYAL DIŞLANMA2009
42ARLIALİMSOSYAL MEKANDA FARKLILAŞMA: DENİZLİ'DE KIRSAL/KENTSEL DÖNÜŞÜM (1990-2000)2009
43DEMİRELNURİKURAMSAL VE TARİHSEL AŞAMALARI İLE SİVİL TOPLUM VE TÜRKİYE2009
44KIRTILGONCAEDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN SULTAN HAMİD DÜŞERKEN ROMANI2009
45SUNARLÜTFİKARL MARX VE MAX WEBER'İN DOĞU TOPLUMLARINA YAKLAŞIMI2010
46AVCIMEHMET GÜVENTOPLUMSAL DEĞİŞME VE BİRSEYSEL/ÖZEL ŞİDDET2010
47TAŞÇISERDARELEŞTİREL KURAM'DA MODERNİTE SORUNSALI2010
48KAÇMAZGÖKÇEKÜRE-YERELLEŞME VE ŞEHİR TARTIŞMALARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ2010
49ÖZTÜRKALİBATI MERKEZCİLİĞİNİN YAPISAL SORUNLARI VE KRİZ2010
50KOÇAKBİRGÜLII. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TÜRK AYDININDA BATI ELEŞTİRİSİ: SIRAT-I MÜSTAKİM ÖRNEĞİ2011
51ÇAKIRBUKETMODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE EVLİLİK KURUMUNUN İŞLEYİŞİ BOŞANMA EĞİLİMLERİNİN SEYRİ2011
52SEZERSERGENDERTİCARİ BAŞARISIZLIK SONUCU ORTAYA ÇIKAN İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAYLARININ SOSYO-EKONOMİK NEDENLERİ2011
53KAYATÜLAYTÜRK SOSYOLOJİSİNİN AMERİKAN SOSYOLOJİSİYLE İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİNİN GELİŞİMİ2011
54TURHANRIDVANTÜRKİYE'DE İKTİSAT TARİHİ ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ2011
55VERGİLİAYHANTÜRKİYE'DE MODERN TIBBIN KURUMSALLAŞMASI VE CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI2011
56GÜNEŞHÜSEYİN NİHAT2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMEL FELSEFESİ VE PRENS SABAHATTİN'İN FİKİRLERİ ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİLER2011
57ŞENTÜRKMURATKENTSEL MÜDAHALELER AÇISINDAN İSTANBUL2011
58GÜNDÜZOLGUNTÜRK ROMANINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİK: KEMAL TAHİR ÖRNEĞİ2012
59GÖKTÜRKIŞILAYKÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE TOPLUM BİLİMLERİNİN YENİDEN BİÇMLENMESİ2012
60KALKANBÜLENTKURTULUS SAVASINDA AYDIN TIPI2012
61GÖKTÜRKGÖKHAN1946-1980 YILLARI ARASINDA SİYASET SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ2012
62KÖTENESRAENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMDA DEĞİŞEN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ YANSIMALARI: HİZMET ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ2012
63BİLANSEDAKENTİN MEKANSAL DÖNÜŞÜMÜ VE TOPLUMSAL GERİLİMLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ2012
64DENİZALİ ÇAĞLARÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN METROPOL KENTE UYUM SAĞLAMADA STRATEJİLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ2013
65ERDOĞANAYNURYURT DIŞI EĞİTİM VE TÜRK MODERNLEŞMESİ2013
66FİLDİŞBERNATÜRK MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA ASKERİ BÜROKRASİNİN BÜROKRASİDEKİ YERİ2013
67KONUKNEBİYEBİR ŞEHİRLİ KİMLİĞİ GÖSTERGESİ OLARAK İSTANBULLULUK2013
68ALTINDAŞNESLİHAN ŞENEDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN POSTMODERN ROMANIN TOPLUMSAL TEMELLERİ2013
69BİLGİLİALPERSOSYAL ETKENLERİN BİLİMSEL BİLGİNİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜNÜN ANALİZİ: KUHN VE GÜÇLÜ PROGRAM ÖRNEĞİ2013
70AYASONUR GÜNEŞKLASİK TÜRK MÜZİĞİ GELENEĞİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİKTE BATILILAŞMA POLİTİKALARINA KARŞI UYUM VE DİRENÇ ÖRÜNTÜLERİ2013
71AKKOÇASLIHAN1970 SONRASI RADİKAL DEMOKRASİ MODELLERİ BAĞLAMINDA EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI2013
72OCAKOĞLUÖMER FARUKKODİFİKASYONDAN RESEPSİYONA: AİLE HUKUKUNDAKİ DEĞİŞMELER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ2014
73ÖZKUKGÖKANTÜRK ROMANINDA MAHALLE ALGISI (AHMET MİTHAT EFENDİ, HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE HALİDE EDİP ADIVAR)2014
74KESKİNHANDANİSTANBUL'UN KİMLİĞİ VE PLANLAMA2014
75YILDIRIMYÜKSELTÜRKİYE'DE CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL BİLİM ANLAYIŞININ KURUMSALLAŞMASI VE GELİŞİMİ2014
76GÜLİHSANTARİHİ VE BEŞERİ COĞRAFYA BAĞLAMINDA CİZRE İLÇESİNDE SOSYAL YAPIDA TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞME2014
77ÇAKIRVELİ OZANSPOR SOSYOLOJİSİNİN DOĞUŞU; GELENEKSEL BEDEN EĞİTİMİ USUL VE YAKLAŞIMLARINDA DÖNÜŞÜM2014
78YÜCEDAĞİBRAHİMAMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SOSYOLOJİSİNDE KRİZ TARTIŞMALARI2014
79IŞIKESRAÇOCUK-TOPLUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İSTANBUL SOKAKLARINDA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR2014
80KIRANELİF1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKAR BİREYLERİN TÜKETİM TOPLUMUNDA VAROLMA DENEYİMLERİ.2014
81YILDIRIMİLTERİŞTÜRKİYE'NİN TÜRK DÜNYASI POLİTİKALARI: BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLER2015
82GÜNDÜZNURULLAHUYDU KENTİN MEKANSAL ÜRETİMİ: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5. ETAPLAR2015
83BAŞMUHAMMED FAZILCUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ALMAN ETKİSİNİN SİYASAL VE KÜLTÜREL YANSIMALARI2015
84NERSESERDARGÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KIRSAL TOPLUMSAL YAPIDA DEĞİŞİM2016
85KURTKAPANHAMZAKENTLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK VE YEREL YÖNETİM  UYGULAMLARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ2017
86AKYURTMEHMET ALİALMAN SOSYOLOJİSİNDE YÖNTEM TARTIŞMALARI (1870-1914)2017
87BALCIMEHMET EMİNÇAĞDAŞ SOSYOLOJİNİN NEOKLASİK KÖKLERİ: PARSONS-SCHUTZ TARTIŞMASI2017
88GÜLOĞLUMEHMET FATİHBABA OTORİTESİNİN YENİDEN ÜRETİMİ2017
89ŞİMŞEKRIDVANTÜRKİYE'DE İÇ GÖÇLERİN GÖÇ VEREN BÖLGELERE ETKİSİ VE TERSİNE GÖÇ İMKANLARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ