Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı, öncelikle, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu en geniş biçimde kavrama imkanlarını artırmak, bu yönde kendilerine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede programlar, öğrencilerinin, sosyoloji disiplininin temel kavramlarını ve analiz araçlarını uygulama ve bütün bu araçlar ve birikim eşliğinde içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu keşif yolculuklarında destek olmak amacındadır.

Sosyoloji yüksek lisans programı, gerek dünya ve gerekse de Türk sosyolojisinin zengin birikimini bünyesinde barındırmaktadır. Bu zengin birikim üzerine yükselen programlar; öğretim ve uygulama faaliyetlerini, geçmişi bugünle ve gelecekle, tarihi felsefeyle, ekonomiyi siyasetle ilh. birleştiren bir yaklaşımla sürdürmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerini sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinin ilgi, konu ve yöntemleriyle ilişkili bir şekilde yetiştirme çabasındadır. Bu anlayış doğrultusunda, kent problemlerinden toplumsal değişmeye, toplumdaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin incelenmesinden iletişim sosyolojisine, edebiyat ve kültür incelemelerinden din sosyolojisine, toplumsal yapıdan gündelik hayatın sosyolojisine, toplumsal değişmeden dünyada ve toplumumuzda yaşanan güncel gelişmelere ve yeniliklere varıncaya dek toplumsal hayatın tarihsel ve güncel çeşitli boyutları inceleme konusu yapılmakta; öğrencilerin toplumsal hayatın bu çeşitli veçhelerine ilişkin ilgilerini teşvik edip bu konularda derinleşmelerine katkı sağlayacak kuramsal ve yöntemsel araçlarla donanımlarını artırma ve uygulamalarla bu donanımların pekişmesi doğrultusunda akademik faaliyetler yürütülmektedir.

Geçmişin zengin ve köklü birikimiyle güncelin dinamizmini kavramayı başarıyla gerçekleştiren yüksek lisans programımız, geleceğin belirsizliğini belirginleştirmek ve öngörmek üzere çalışmalarını yürütmekte, kendisini bu zorlu uğraşa hazır hissetmektedir. Yüz yıllık öğretim ve akademik faaliyetlerin yüksek lisans ve doktora programlarımıza kazandırdığı zengin birikimi edinmek ve yukarıda sözünü ettiğimiz zorlu fakat bir o kadar da zevkli düşünsel ve uygulamalı faaliyetlere katılmak isteyecek öğrencileri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tanıtım Kitapçığı

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız


...

Başvuru ve Kabul Koşulları

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, interdisipliner bir sosyal bilim anlayışı doğrultusunda, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun olmuş her öğrenciye açıktır. Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak; başarılı olanlar Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabilir. Gerekli görüldüğü takdirde öğrencilerin temel sosyolojik bilgi ve becerileri kazanması adına bilimsel hazırlık eğitimi almasına karar verilebilir. Bunların dışında İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerli olacaktır. 
• Başvuru için 4 yıllık bir bölümden mezun olmak gereklidir.
• Mezuniyet koşulu: Yüksek Lisans Programlarına (tezli) başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
• ALES koşulu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan (Eşit Ağırlık türünde) alması gerekir.
• Yabancı dil koşulu: YDS veya eşdeğeri sınav için taban puan 50’dir.
• Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenciler başvurabilir. Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.
Başvuru süreci ve koşulları konusunda detaylı bilgi için sosyalbilimler.istanbul.edu.tr sitesinden veya 0212 440 20 00 numaralı telefondan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile irtibata geçiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Puan Türü
(%)
ALES (Eşit Ağırlık türünde) veya eşdeğeri sınav notu
50
Lisans not ortalaması veya yedinci yarıyılı not ortalaması (mezun olmayanlar için)
10
Mülakat puanı
30
Yabancı dil notu
10

​Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, bunların toplanmasıyla elde edilen giriş notunun en az 65 olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Yüksek Lisans Programında, 7 seçmeli ve 1 seminer dersi olmak üzere en az 21 kredilik (60 AKTS) ders alma zorunluluğu mevcuttur. Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenir. Derslerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencilerinin konu belirleyip danışman seçerek yüksek lisans tezlerini danışmanları nezaretinde hazırlamaları beklenir. Öğrenciye tezini tamamlaması için 4 yarıyıl tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren 5 kişilik bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için alınması zorunlu olan tüm derslerden başarılı olmaları ve tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.


...GÜZ YARIYILI

No
Ders Adı
Z/S  
Kredi
AKTS
Dersi Veren Öğretim Üyesi
1
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Z
3
6
Prof. Dr. Yücel BULUT
2
Seminer
Z
3
6
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
3
Bilim Sosyolojisi
S
3
7Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
4
Çağdaş Türk Sosyolojisi 
S
3
8
Prof. Dr. Yücel BULUT
5
Kültür Teorisi
S
3
7
Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
6
Modernliğin Kaynakları 
S
3
7
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
7
Siyaset Sosyolojisinde Tartışmalar
S
3
8
Doç. Dr. Enes KABAKCI

BAHAR YARIYILI

No
Ders Adı
Z/S  
Kredi
AKTS
Dersi Veren Öğretim Üyesi
1
Düşünce ve Üslup
S
3
8
Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
2
Endüstri Toplumu Sonrası Kent Araştırmaları
S
3
7
Doç. Dr. Oya OKAN
3
Kültür Araştırmaları 
S
3
7
Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
4
Modernlik, Tarih ve Toplum
S
3
8
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
5
Siyasetin Tarihsel Sosyolojisi
S
3
7
Doç. Dr. Enes KABAKCI
6
Toplumsalı Araştırmak ve Sosyolojik Düşünmek
S
3
8
Prof. Dr. Yücel BULUT
7
Ulusaşırı Göç Hareketleri 
S
3
8
Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

...


DERS İÇERİKLERİ


GÜZ YARIYILI

1. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı; genel olarak bilimsel araştırmalarda öne çıkan yöntemsel ve kuramsal eğilimleri tartışmak, ayrıca öğrencileri toplumsal araştırmaların temel ilkeleri hakkında bilgilendirmektir.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yücel Bulut

Haftalık Ders Planı
1. Giriş
2. Bilimsel Araştırmanın Doğası
3. Araştırma Modelleri (Boylamsal, Betimsel)
4. Araştırma Yöntemleri: Nicel Yöntemler
5. Araştırma Yöntemleri: Nitel Yöntemler
6. Araştırma Tasarımı
7. Saha Araştırma Teknikleri I
8. Saha Araştırma Teknikleri II
9. Literatür Taraması ve Yazımı
10. Kaynakların Sosyal Araştırmada Kullanımı: Referans Sistemleri
11. Kitap Değerlendirmesi Yazımı
12. Araştırmada Etik İlkeler, İntihal Programları
13. Araştırma Yazımı ve Sunumu Hazırlama
14. Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Yücel BULUT
1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.2. Seminer
Bu derste üniversiten kurumunun Osmanlı'dan Cumhuriyete üstlendiği rolü toplum ve devlet ilişkileri bağlamında ele almak amaçlanmıştır. 2016-2017 öğretim döneminde bu derste daha ziyade modern bilginin üretildiği mekanlar olarak üniversitenin tarihi gelişimi ve farklı modeller ile Türkiye tecrübesi öğrenci ile tartışılacaktır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1 Bilimsel Bilginin Mekanı: Üniversite
2 Modern Bilgi/Araştırmaların doğuşu
3 19. Yüzyılda Üniversite
4 Fransız Üniversiteleri
5 Alman Üniversite Modeli
6 Modern Bilginin üretilmesinde Anglo-Sakson Modeli
7 Ara Sınav
8 Türkiye’de Modern Üniversitenin gelişimi/1900 ve Sonrası: Türk Üniversite sistemi
9 Üniversite ve Siyaset
10 20. yyda Üniversiteler
11 II. Dünya Savaşı Sonrasında Bilgi üretiminin yeniden yapılandırılması
12 Amerika B. Devletleri modeli
13 Değerlendirme
14 Değerlendirme

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.3. Bilim Sosyolojisi
Sosyolojinin bilim kimliğini tanıtmak diğer toplumbilimleri ile ilişkisini geliştirmek.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ertan Eğribel

Haftalık Ders Planı
1 Giriş: Bilim sosyolojisinin önemi
2 Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışı
3 Geleneksel toplum düşüncesi ve sosyoloji arasındaki karşıtlıklar
4 Günümüz bilim tartışmaları ve sosyoloji
5 Günümüz bilim tartışmaları ve sosyoloji
6 Postmodernizm ve sosyoloji
7 Ara Sınav
8 Tarihin sonu anlayışı ve sosyoloji
9 Tarihin sonu anlayışı ve sosyoloji
10 Yeni toplumsal hareketlerin anlamı
11 Bilim anlayışının belirsizleşmesi
12 Toplumsal hareketlerin yönsüzlüğü
13 Toplumsal hareketlerin yönsüzlüğü
14 Sonuç yerine

Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında “Çizgi Romanların Toplumsal Temelleri” isimli çalışma ile yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında “Resim Sanatı ve Türk Resminde Batıcılaşma Eğilimler” isimli çalışma ile doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Eğribel’in Türk toplum tarihi, Türk modernleşmesi ve bilim sosyolojisi gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.


4. Çağdaş Türk Sosyolojisi
Bu derste, Batılılaşma tecrübemizin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve temel özelliklerini bu süreç içerisinde kazanan Türk sosyolojisinin başlıca ilgi ve araştırma konularının bir değerlendirmesini yapmak ve Türk sosyolojisinin kurulmasında ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş Ziya Gökalp, Sabahattin Bey, Niyazi Berkes, Hilmi Ziya Ülken, Mübeccel Belik Kıray, Behice Boran, Şerif Mardin gibi sosyologlarımızın düşüncelerini ve eserlerini ülkemizin tarihsel, siyasal ve kültürel gelişmeleri bağlamında değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yücel BULUT

Haftalık Ders Planı
1 Osmanlı’da Sosyolojiye duyulan ilk ilgiler ve bu dönem itibariyle kazandığı temel özellikler
2 Türk Sosyoloji Tarihi I: Akademi Öncesi
3 Türk Sosyoloji Tarihi II: Ziya Gökalp ve Sabahattin Bey
4 Türk Sosyolojisinde Çeşitlenme: DTCF Sosyoloji Kürsüsü Tecrübesi
5 Hilmi Ziya Ülken ve Sosyoloji Çalışmaları
6 Niyazi Berkes ve Türk Modernleşmesine Dair Meseleler I
7 Niyazi Berkes ve Türk Modernleşmesine Dair Meseleler II
8 Şerif Mardin ve Türk Toplumunun Sosyolojik Analizi I
9 Şerif Mardin ve Türk Toplumunun Sosyolojik Analizi II
10 Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi I
11 Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi II
12 Nilüfer Göle ve Sosyolojisi I
13 Nilüfer Göle ve Sosyolojisi II
14 Sonuç: Türk Sosyolojisinin Güncel Durumu

Prof. Dr. Yücel BULUT
1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.


5. Kültür Teorisi
Sosyal bilimlerin çeşitli dallarında kültürel teoriye yapılan katkıların tarihçesi ve kültür teorilerinin kıyaslamalı olarak incelenmesi.

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Haftalık Ders Planı
1    Kültür nedir, kültürel teori nedir?
2    Klasik sosyal teoride kültür
3    Talcott Parsons'un kültürel teorisi
4    Marksist kültür teorisi
5    Sembolik etkileşimcilik ve kültürel teori
6    Durkheim'ın kültüre yaklaşımı
7    Ara sınav
8    Frankfurt okulunun kültürel teoriye katkıları
9    Britanya kültürel çalışmaları
10    Hermeneutik, kültür ve metin/söylem analizi
11    Postyapısalcılık ve kültür
12    Kültüre psikanalitik yaklaşımlar
13    Antropoloji ve kültür
14    Postmodern teoride kültür

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
1965 Niğde doğumludur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında “I. Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadelenin Anlamı” çalışmasıyla yüksek lisansını (1989), “İmparatorluktan Cumhuriyete Kimlik Değişimi: Ahmet Ağaoğlu’nun Hayatı, Dönemi ve Eserleri” (1992) isimli çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1999 yılında yardımcı doçent olan Özcan’ın siyasi düşünceler tarihi, Türk sosyolojisi ve kültür sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.6. Modernliğin Kaynakları
Bu dersin amacı modern toplumsal, düşünsel ve siyasi dönüşümün edebiyat ve düşünce eserleri üzerinden tarihsel bir perspektifle incelemektir. Modernliği hazırlayan tarihi süreçler bağlamında burjuva devrimleri ve modern devletin doğuşu, Aydınlanma düşüncesi ve Fransız ihtilali ele alınmaktadır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1 Dersin plan, içerik ve okuma listesinin öğrenciyle paylaşılması
2 Rönesans dönemi batı düşüncesinin kaynak ve özellikleri
3 Hümanizm?in kaynakları
4 Machiavelli'nin siyaseti kavrayışı
5 Batıda dönüşüm: Sanat ve edebiyatta yenilenme, modern sanat, edebiyat ve düşüncenin doğuşu
6 Modern Romanın ortaya çıkışı/ Cervantes: Don Kişot
7 Ara Sınav
8 Batı'da Düzen arayışı: Ütopyalar
9 T. More, Ütopya
10 Bacon, Yeni Atlantis
11 Campenalla, Güneş Ülkesi
12 D. Defoe, Robinson Crusoe
13 Gezi edebiyatı, Sömürgecilik, Antropoloji ve Şarkiyatçılık
14 Sonuç: Genel Değerlendirme

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.7. Siyaset Sosyolojisinde Tartışmalar
Bu derste ideolojiler, çağdaş toplumsal hareketler, siyasal fikir akımları ve bunların güncel krizleri siyaset sosyolojisinin sağladığı kavramsal araçlar ve kuramsal yaklaşımlar ışığında tartışılacaktır. Tartışma temaları eşliğinde gerek Batı’da gerekse Türkiye’de ortaya çıkan ve siyaset sosyolojisine yön veren yeni eğilimler, kuramlar ve güncel çalışmalar değerlendirilecektir. Dersin merkezinde yer alacak temel sorunsal, iktidar ve meşruiyet meselesi bağlamında toplumsal ile siyasal arasındaki ilişki olacaktır.

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Enes KABAKÇI

Haftalık Ders Planı
1.    Toplumsal-Siyasal Etkileşimi (Tartışma Temalarının Takdimi)
2.    Ulus Devlet ve Vatandaşlığın Güncel Krizleri
3.    Çağdaş Demokrasinin Krizleri - Totalitarizm
4.    Liberalizm – Neoliberalizm
5.    Muhafazakârlık - Yeni Muhafazakârlık
6.     Komünotarizm - Yeni Komünotarizm
7.    Sekülarizm ve Laikliğin Krizleri
8.    Kamusal Alan Tartışmaları
9.    Şiddet - Sembolik Şiddet
10.    İktidar bağlamında Kimlik ve Beden
11.    Milliyetçilik; Yeni/Mikro Milliyetçilikler
12.    Sivil Toplum, Hegemonya, Rıza ve Meşruiyet (Medya, STK’lar...)
13.    Sosyal Devletin Yeni Veçheleri (Yoksulluk, Eğitim, Engellilik…)
14.    Yeni Toplumsal Hareketler (Çevrecilik, Feminizm…)

Doç. Dr. Enes KABAKCI
1973 İstanbul-Beyazıt doğumludur. 1992’de Galatasaray Lisesinden, 1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da “L’activité politique d’Alexis de Tocqueville” başlıklı çalışmasıyla, doktorasını ise 2007’de “Sauver l’Empire. Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (1895-1908)” başlıklı teziyle Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. 2013 yılında sosyoloji doçenti oldu. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları sosyoloji tarihi, siyaset sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve Osmanlı-Türk modernleşmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.


BAHAR YARIYILI


1. Düşünce ve Üslup

İnsan, doğası gereği düşünme ve düşündüğünü ifade etme yetisine sahip bir varlıktır. Onu diğer varlıklardan ayıran bu iki özellik, düşünce tarihini meşgul eden en esaslı meselelerin odağında yer alır; en başta da dil ve düşünmenin doğasına ve aralarındaki ilişkiye dair sürgit devam eden tartışmaların. Öyle ki düşünmenin mercii aklı başına buyruk düşünmelerden alıkoyan, onu doğru düşünmeye sevk eden kurallar silsilesi, kısacası adına “mantık” denen bir doğru düşünme yöntemi olduğu fark edilir ilkin; ardından da düşünüleni doğru bir şekilde dile getirmeyi sağlayacak bir yöntemin olması gerektiği. Düşüncelere tercüman olan ifadeleri gelişigüzel birer dışavurum olmaktan çıkaran ve insana doğru, güzel ve ikna edici bir şekilde konuşma becerisi kazandıran bu yöntem, elbette retorikten başkası değildir. Böylece retorik, gerek antikçağda gerekse ortaçağda gramer ve diyalektikle birlikte özgür eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelir ve doğru düşünmek kadar düşünüleni doğru bir şekilde dile getirmenin önemini kavramış, yani doğru ifade edilmedikçe düşünülenin de bir değeri olmadığının ayırdına varmış zihinleri yoğurur ve onlara belirli bir üslup kazandırır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN

Haftalık Ders Planı
1. Düşünce ve Üslup: Genel Bir Değerlendirme
2. Retoriğin Ortaya Çıkış Serüveni
3. Sofistler ve Gorgiasçı Retorik Anlayışı
4. Sokrates Retoriği: Hakikatin Dile Gelişi
5. Isokrates: Felsefe ve Retorik
6. Platon: Dil ve Hakikat
7. Teorik Bir Yaklaşım: Aristoteles ve Retorik Sanatı
8. Retorik ve Diyalektik
9. Retorik ve Yedi Özgür Sanat
10. Roma Dünyasında Retorik
11. Cicero ve Retorik Anlayışı
12. Quintilianus ve Retorik Anlayışı
13. Ahlak ve Retorik
14. Siyaset ve Retorik

Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 1987 yılında “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılındaysa “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Aldığı bursla Perugia, Universita Italiana Per Stranieri’de İtalyanca eğitimi almış; daha sonra yine aynı üniversitede Latina Lingua e Cultura seminerlerine katılmıştır. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas Morus, Erasmus gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların eserlerini özgün dillerinden çevirerek dilimize kazandırmıştır. Rhetorica, Roma’nın Gizem Dinleri, Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, Felsefecilere Özel Latince: Descartes Latince Öğreniyor adlı kitapları başta olmak üzere antikçağ ve ortaçağ kültürü ve felsefesi konularında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte çok sayıda kitap, çeviri ve makaleye imza atmıştır.2. Endüstri Toplumu Sonrası Kent Araştırmaları
Kent ve kentleşme kavramlarının tanımlanmasının ardından toplum kuramlarının kent çözümlemeleri, sosyolojinin kente yaklaşımı, Amerikan sosyolojisindeki eğilimler ve çağdaş kentlerin özellikleri ortaya konulmaktadır.

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Oya OKAN

Haftalık Ders Planı
1 Giriş: Temel Kavramlar
2 19. Yüzyıl Kentleri
3 “İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu”: Marksizm ve Kent
4 “İdeal Kent”: Weber
5 “Metropol ve Zihinsel Yaşam”: Simmel
6 Ekolojik Kuram
7 Ara Sınav
8 Toplumsal Ürün Olarak Kent
9 Mekân-Meta İlişkisi
10 Kentsel Devrim
11 Kent Hakkı: Lefebvre
12 “Toplumsal Adalet”: Harvey
13 “Ortak Tüketim Alanı Kent": Castells
14 Toplumsal Mücadele ve Kent

Doç. Dr. Oya OKAN

1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Sosyologlarımız ve Tarihi Gerçekler Önünde Prens Sabahattin” adlı teziyle 1987 senesinde; doktora öğrenimini ise “Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları” adlı teziyle 1994’te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Okan’ın Türk sosyologları, kent ve kentleşme konularında çalışmaları bulunmaktadır.3. Kültür Araştırmaları
Kültürel teoriler eşliğinde Türkiye'de yakın dönemde kültür alanında meydana gelen değişmeleri çeşitli boyutları ile ele alınması

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Haftalık Ders Planı
1 Kültür ve İdeolojik Hegemonya
2 Kültüre Weberci Yaklaşım
3 Medya ve Kültür Bağlamında İdeoloji Üretimi
4 XX. Yüzyılda Basın-Yayın Faaliyetleri (SSCB örneği)
5 Amerikan Kültür Endüstrisi ve Frankfurt Okulu
6 Walt Disney ve Disneyland
7 Ara sınav
8 Türk Sinemasının Neliği
9 Türkiye'de İslam Kültürünün Dönüşümü ve Yoksullaşması
10 Türk Sosyologlarında Kültür Kavramı
11 Türkiye'de Şehir Kültürünün Dejenerasyonu ve Yıkımı
12 Türkiye'de Medyatik İslami Kültür
13 Postmodern Kültürle İslami Değerlerin Melezleşmesi ve Akültürasyon (Türkiye Örneği)
14 İslami Basında Kadın ve Cinsellik Algısı

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
1965 Niğde doğumludur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında “I. Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadelenin Anlamı” çalışmasıyla yüksek lisansını (1989), “İmparatorluktan Cumhuriyete Kimlik Değişimi: Ahmet Ağaoğlu’nun Hayatı, Dönemi ve Eserleri” (1992) isimli çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1999 yılında yardımcı doçent olan Özcan’ın siyasi düşünceler tarihi, Türk sosyolojisi ve kültür sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.4. Modernlik, Tarih ve Toplum
Modern toplum, devlet ve dünyanın oluşum süreçlerini tarihsel perspektifte öğrenciye aktarma amacına yönelik olan bu derste modern toplumsal süreçlerin, sorunların, modern devletin ortaya çıkış süreci dönemin tarihsel ve toplumsal şartları ile birlikte ele alınmaktadır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Haftalık Ders Planı
1 Ders planı, içeriği, tartışılacak konu ve sorunların ve okuma listesinin öğrenciyle paylaşılması
2 Eski Dünyadan Yeni Sorunlar, Rönesans, Yeni Ticaret Yollarının
3 Sömürgeciliğin Ortaya Çıkışı ve Sonuçları
4 Eski Toplumsal Yapının Çözülmesi, Köylü Ayaklanmaları, Din Savaşları
5 Geleneksel Sınıfların Düşüşü, Serfliğin Dönüşümü, Aristokrasinin Etkinliğinin Azalması
6 Yeni Ortaya çıkan sınıflar: Burjuva sınıfının yükselişi
7 Ara Sınav
8 Batı Avrupa’da Ortaçağdan Çıkış, Modern Devletlerin Teşekkülüne Doğru/Batıda Yeni Toplumsal Şartlara Verilen Düşünsel Tepkiler
9 Ütopyalar: Eski Düzene Özlem
10 Toplum Sözleşmesi Kuramları
11 Yeni Sınıfların Ekonomik ve Toplumsal Alanda Etkinlik Arayışı
12 Üretim Düzenin Dönüşmesi
13 1688 İngiliz ve 1789 Fransız Devrimleri
14 Modern Toplumun ve Devletin Kurumlaşması

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
1959 Adana-Kozan doğumludur. 1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1987 yılında “Niyazi Berkes’te Doğu-Batı Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991 yılında ise “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir.5. Siyasetin Tarihsel Sosyolojisi
Bu ders üç kısımdan oluşacaktır: İlk olarak tarihsel yöntem ile sosyolojik yöntem karşılaştırılacak, siyasalın analizinde bunların yeterliliği tartışılacaktır. Bu çerçevede, melez bir disiplin olan tarihsel sosyolojinin sunabileceği imkânlar değerlendirilecektir. Dersin ikinci kısmı, siyasala tarihsel sosyoloji perspektifinden bakan en önemli sosyal bilimcilerden Norbert Elias’a ve onun başyapıtı sayılan Uygarlık Süreci’nin incelenmesine ayrılacaktır. Dersin son kısmında ise interdisipliner açılımların, özel olarak da tarihsel sosyolojinin modernleşme süreçlerinin incelenmesine ne tür katkılar sağlayabileceği Osmanlı modernleşmesi örneğinden hareketle tartışılacaktır.

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Enes KABAKCI

Haftalık Ders Planı
1. Tarih ile Sosyoloji arasında Siyaset: Metodik Tarih Okulu ve Fransız Sosyoloji Okulu; “Siyasi Tarihin Putları”
2. Methodenstreit: Tarih versus Teori
3. Annales Okulu: Siyasetin Sonu ve Geri Dönüşü
4. Tarihsiz bir Siyaset Bilimi Mümkün mü?
5. Tarih & Sosyoloji: Tilly ve Elias
6. Siyasalın Tarihsel Sosyolojisi: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar
7. Ara Sınav
8. Medeniyet(’in Tarihsel) Sosyolojisi: Almanya’da Kültür-Medeniyet Antitezinin Teşekkülü
9. Medeniyet(’in Tarihsel) Sosyolojisi (bis): Fransa’da Medeniyet Kavramının Teşekkülü
10. Feodal Toplum ve Devletin Sosyo-Oluşumu (Sociogenesis): Bloch ve Elias
11. Modernleşme Kuramları: Evrenselci ve Tekilci Yaklaşımlar; Siyasal Gelişme Paradigması
12. Modernleşme Kuramları (bis): İnterdisipliner Yaklaşımlar (Antropolojik Açılım ve Tarihsel Sosyoloji)
13. Osmanlı-Türk Modernleşmesine Tarihsel Sosyolojik Yaklaşım(lar)
14. Osmanlı-Türk Modernleşmesine Tarihsel Sosyolojik Yaklaşım(lar) (Devamı)

Doç. Dr. Enes KABAKCI
1973 İstanbul-Beyazıt doğumludur. 1992’de Galatasaray Lisesinden, 1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da “L’activité politique d’Alexis de Tocqueville” başlıklı çalışmasıyla, doktorasını ise 2007’de “Sauver l’Empire. Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (1895-1908)” başlıklı teziyle Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. 2013 yılında sosyoloji doçenti oldu. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları sosyoloji tarihi, siyaset sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve Osmanlı-Türk modernleşmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.


6. Toplumsalı Araştırmak ve Sosyolojik Düşünmek
Bu derste toplumsalın ne olduğunu tanımlamak ve sosyoloji öğrenimi görmenin sosyal olayları kavrama çabamıza nasıl bir katkıda bulunacağı tartışılmaya ve gösterilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede sosyolojinin toplumsal olaylara nasıl yaklaştığına ilişkin gerek kavramsal ve gerekse de yöntemsel bir tartışma gerçekleştirilecektir. Toplumsalın tanımından başlayarak sosyologların toplumsal olayları ele alma tarzlarına dair bir tartışmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yücel BULUT

Haftalık Ders Planı
1. Giriş: Dersin içeriği ve kaynaklar hakkında bilgilendirme
2. Toplum nedir?
3. Sosyal teori ve sosyolojik teori
4. Sosyolojik düşünmek I
5. Sosyolojik düşünmek II
6. Emile Durkheim ve sosyolojisi
7. Weber'in sosyolojisi
8. Karl Marx ve teorisi
9. Karl Popper'in yanlışlamacılığı
10. Eleştirel realizm
11. Eleştirel teori
12. Feminist teori
13. Richard Rorty ve pragmatizm
14. Genel değerlendirme

Prof. Dr. Yücel BULUT
1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.7. Ulusaşırı Göç Hareketleri
Bu dersin amacı; göç ve göçmenlik olgusu, göç kuramları ve ulusaşırı göç hareketleri üzerine derinlemesine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranmasına yardımcı olmaktır. Bu derste göç ve göçmenlik olgusu, göç kuramları ve ulusaşırı göç hareketleri konusunda temel bilgiler ele alınacaktır.

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

Haftalık Ders Planı
1 Genel Değerlendirme, Yöntem ve Temel Kavramlar
2 Göç Olgusu ve Göç Kuramları
3 Türkiye’ye Ulusaşırı Göçler
4 Türkiye’den Ulusaşırı Göçler
5 Ulusaşırı Göçler Üzerinden Türkiye AB İlişkileri
6 Yasadışı Göçler, Mültecilik ve Sığınmacılık Tartışmaları
7 Ara Sınav
8 Komşu Ülkelerden Türkiye’ye Göçler
9 Ulusaşırı Göçmen Dayanışma Ağları
10 Çokkültürlülük, Entegrasyon ve Asimilasyon Tartışmaları
11 Avrupa’da Göçmenlik ve Göçmen Politikaları
12 Diaspora ve Kimlik Tartışmaları
13 Yüksek Vasıflı Göçmenler ve Tersine Göç
14 Göç ve Uluslararası STK’lar

Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
1995 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basım ve Yayımcılık Bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında 1998’de yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi görevleri bulunmaktadır. Yayımlanmış dört kitabı olan Adıgüzel göç, iletişim, yurtdışındaki Türkler, kent, sivil toplum ve gönüllük alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


...

Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Bilimsel hazırlık programı öğrencileri lisans programının temel derslerinden seçilen programdan en az 8 en fazla 30 kredilik ders seçerler.


...

Bölümümüzde yürütülen yüksek lisans programı kapsamındaki tez çalışmalarının listesi aşağıda yer almaktadır.


SIRA NOYAZARIN SOYADIYAZARIN ADITEZ ADIMEZUNİYET TARİHİ
1EĞRİBELİBRAHİM ERTANÇİZGİ ROMANIN TOPLUMSAL TEMELLERİ1987
2COŞKUNİSMAİLNİYAZİ BERKES'TE DOĞU-BATI PROBLEMİ1987
3OKANOYASOSYOLOGLARIMIZ VE TARİHİ GERÇEKLER ÖNÜNDE PRENS SABAHATTİN1987
4KOCAOLUKSULTANENDÜSTRİDE İNSAN İLİŞKİLERİ1987
5KAÇMAZOĞLUH. BAYRAM1940-1950 TARİHLERİ ARASINDA TÜRK SOSYOLOJİSİ1988
6KUAN-HUALİNHSÜAN-TSANG'IN SEYAHATNAMESİ TA-TANG Sİ-YÜ-CHİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA1988
7ÇAKMAKZERRİNSOSYOLOJİNİN DOĞUŞU PROBLEMİ AÇISINDAN XIX.YÜZYIL AVRUPASINA BİR BAKIŞ1988
8TÜFEKÇİOĞLUHAYATİCUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE TÜRK BASINI1988
9ŞENTÜRKRECEPÇAGDAŞ MISIR'DA SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI1988
10BİLİCANERTUĞRULSAİT HALİM PAŞA'DA DOĞU BATI SORUNU1988
11MUTİOĞLUHALİLSOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE EROL GÜNGÖR1989
12CANOĞLUAYŞETALCOTT PARSONS'IN AMERİKAN SOSYOLOJİSİNE KATKILARI1989
13GÖKFATMA GÜRMÜMTAZ TURHAN'DA BATILILAŞMA VE KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ1990
14KÖSEHIZIR MURATGEORGES GURVİTCH'İN HUKUK SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI VE TÜRKİYEYE ETKİSİ1990
15YILMAZERCANTÜRKİYEDE POLİSİN EĞİTİMİ VE POLİS KOLEJİ1991
16ÖZCANUFUK1. TBMM VE MİLLİ MÜCADELENİN ANLAMI1991
17ÇAKIRLIFAHRİEĞİTİMDE BATICILAŞMA1991
18ANITZEKİTÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE KERİM SADİ1991
19YILDIRIMERGÜNBATICILAŞMA SÜRECİNDE BİR ŞAHSİYET AHMET EMİN YALMAN1992
20BULUTYÜCELTÜRK DOSTLARI PİERRE LOTİ-CLAUDE FARRE1993
21KARAKAŞMEHMET19. YÜZYIOLDA TÜRKÇÜLÜK AKIMI VE OSMANLIDAKİ RUSYA KÖKENLİ TÜRKÇÜLERİN ÖNEMİ VE ROLÜ1994
22ŞANMUSTAFA KEMAL19. YY GEÇİŞ DÖNEMİ OSMANLI AYDINI1994
23ÖZCANAYLA EKKAZANAYKIRI BİR JÖN TÜRK: HOCA KADRİ EFENDİ'NİN SİYASAL VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELERİ1995
24DEMİRALİ ÖZCANBATI'DA VE OSMANLI TOPLUMUNDA AYDINLANMA-ROMAN İLİŞKİSİ1995
25BAŞARANMEHMETCUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE LİSELERDE FELSEFE EĞİTİMİ1995
26TAŞDEMİRMUZAFFERSOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE ATİLLA İLHAN VE ULUSAL BİLEŞİM DÜŞÜNCESİ1995
27TURANSELMAÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞİN BASINA YANSIMASI DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU1997
28YALÇINSEDATÜRK EĞİTİMİNDE DÖNÜŞÜM / ÖZEL OKULLARIN YERİ VE ANLAMI1997
29ŞİŞMANNAZİFEBİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE KADIN POLİTİKASI1998
30VAYNİCAFERTÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE GERÇEK GAZETESİ1998
31GÜNERİFERİTDEVLET ANA KAYNAKÇASI1999
32ERENHIDIRBAŞLANGIÇ DÖNEMİ TÜRK ROMANCILIĞINDA " KATİBİM " TİPİ1999
33FINDIKLIERHAN BERAT19. YÜZYILDA ALMANYA VE ALMANYA - OSMANLI İLİŞKİLERİ1999
34CİVANMÜGESELAHATTİN DEMİRKAN'IN ESERLERİ VE SOSYOLOJİ ANLAYIŞI1999
35KALKANBÜLENTTÜRK ROMANINDA EŞKİYALIK TEMASI1999
36VELİYEVAFGANSOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİNDE MİRZA BALA MEHMET ZADE1999
37GENÇELİF SÜREYYACHARLES WHITE VE İSTANBUL'DA ÜÇ YIL, 1844'TE TÜRKLERİN ADETLERİ1999
38SONGSOO MİGÜNEY KORE'DE SANAYİLEŞME SÜRECİNDE İŞÇİ HAREKETLERİ VE SENDİKACILIK1999
39AKPINARÜLFETTÜRK EDEBİYATINDA FETRET DEVRİ: TANZİMAT EDEBİYATI2000
40DOĞANNECMETTİNŞERİF MARDİN VE TÜRK MODERNLEŞMESİ2000
41GÜLERSERDARTÜRK ROMANINDA ÖĞRETMEN TİPİ2001
42SANVEHBİBELÇİKA ÖZELLİĞİNDE BATI AVRUPA TÜRKLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME2001
43ŞAHBAZLIVEKİLPETROLÜN AZARBEYCAN'N TOPLUMSAL VE SİYASAL YAPISINA ETKİLERİ2002
44KÜÇÜKYUSUFII. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAMCILARINDA "TERAKKİ" FİKRİ: SIRAT-I MÜSTAKİM ÖRNEĞİ2002
45KAŞKERSEHERMEHMET SAFFET ENGİN ARIN: YAŞAMI, ESERLERİ, DÜŞÜNCELERİ VE TÜRK SOSYOLOJİSİNE KATKILARI2002
46ALTUNDAĞEMİNORTANIN SOLU'NDAN DEMOKRATİK SOLA BÜLENT ECEVİT2002
47GÜNEŞNİLNUR TANDAÇÇOCUĞUN KÜLTÜREL YABANCILAŞMASINDA TELEVİZYONUN ROLÜ2003
48YILDIRIMYÜKSELKEMAL TAHİR DÜŞÜNCESİNDE OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ VE OSMANLILIK SİYASETİNİN ANLAMI2003
49ÇUHACIAYSUNULRICH BECK'İN RİSK TOPLU KURAMI2004
50ANAÇETHEM MURATTÜRKİYE'DE KENT PLANLAMA: GELİŞİMİ, KURAMLAR VE ÇALIŞMALAR2004
51ANIKMEHMETEĞİTİMDE YENİLEŞME VE TÜRKİYE'DE LİSE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARI2005
52KAÇMAZGÖKÇEKAOS TEORİSİ VE SOSYOLOJİSİ: TOPLUMLARIN DENETLENMESİNDE YENİ BİR ADIM2005
53TURHANRIDVAN1929 EKONOMİK KRİZİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI2005
54KAYATÜLAYIMMANUEL WALLERSTEIN'İN TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMI2005
55ÇAĞINERSİNBATI DÜŞÜNCESİNDE DİNE YENİ YAKLAŞIMLAR2006
56KESKİNHANDANTÜRK TİYATROSUNDA YENİLEŞME VE TOPLUMSAL KONULAR2006
57YURTSEVERNALANTÜRKİYE'DE SİYASET SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI: SEÇİM ARAŞTIRMALARI2006
58BİLANSEDAGECEKONDUDAN VAROŞA KADININ DEĞİŞEN STATÜSÜ2006
59ÖZTÜRKYUNUSÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ VE KİT'LERİN ÇÖZÜLME SÜRECİ: PETKİM-TÜPRAŞ ÖRNEĞİ2006
60CEYHANBAYRAMTÜRK DİL KURUMU'NUN KURULUŞ SÜRECİNDE MECLİSTE VE BASINDA DİL TARTIŞMALARI2007
61YETİŞENGÖKHANGERÇEKLİĞİN DEĞİŞKENLİĞİ, KEMAL TAHİR ÖRNEĞİ2007
62ÇAKIRCAVELİ OZANAVRUPA BÜTÜNLEŞME KURAMLARI IŞIĞINDA ULUS DEVLET, AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ2007
63VARDARDEVRİMİSTANBUL'UN İŞGALİ-İSTANBUL'UN 1918-1923 YILLARI ARASI İTİLAF KUVVETLERİNCE İŞGALİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ2007
64BİLİROLGUNELEŞTİREL KURAM VE TÜRK DÜŞÜNCESİ2007
65BEŞLİZUHALTEKNOLOJİ VE TOPLUM: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE ETKİLERİ2007
66AKKOÇASLIHANTARİH YAZIMI VE TARİH EĞİTİMİ AÇISINDAN TARİHSEL BİLGİ: 1930-1950 ARASI LİSE TARİH KİTAPLARI2008
67ŞENTÜRKMURATYOKSULLARIN YAŞAM STRATEJİLERİ: KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA VE BALAT ÖRNEKLERİ2008
68YOUNİSABDUL-BARI M.ARAP MEDYASININ IRAK SAVAŞINDAKİ TUTUMU2008
69ERDOĞANAYNURTÜRKİYE'DE YURTDIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERME OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ2009
70YERBOLAYEVAAINURTÜRKİYE'DE ORTA ASYA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPAN KURUMLAR2009
71BAYRAKTURANSOSYOLOJİK BAKIMDAN TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN SERÜVENİ2009
72TOPRAKTAHA BURAKRENÉ GUÉNON'DA DOĞU-BATI KARŞITLIĞI VE MODERNİTE ELEŞTİRİSİ2009
73BENOLBARIŞKEYNES DEVRİMİ VE TARİHSEL KOŞULLARI2009
74ÇİÇEKELHASAN ERHANJAPONYA'NIN TÜRKİYE'YE TANITILMASI VE JAPONYA'NIN TÜRK DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ2009
75AKYURTMEHMET ALİALMAN SOSYOLOJİ GELENEĞİNDE HANS FREYER VE SOSYOLOJİSİ2010
76ERTEMÖZLEMTANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE PARLEMENTONUN SOSYAL PROFİLİ2010
77KAZAZPINARAİLE VE İŞLETME: GÜNEY KORE - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI (1960 - 1980)2010
78AYGÜNMEHMETMÜMTAZ TURHAN'DA BATILILAŞMA TARTIŞMALARI2010
79AYASONUR GÜNEŞDOSTOYEVSKİ'DE BATI SORUNU: RUS İDESİ VE EVRENSELLİK2010
80BAŞPINARADEMASKERİ SOSYOLOJİ: TARİH VE KAYNAKLAR2010
81DEMİRDAĞMEHMET ALİYENİ OSMANLILARDA ISLAHAT DÜŞÜNCESİ: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ2010
82NERSESERDARKENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ZEYTİNBURNU TEKSTİL İLÇELERİNİN GELECEĞİ2010
83YÜCELKÜBRAYENİ TÜRKİYE VE DIŞ GÖÇLER (TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE GELEN DIŞ GÖÇ DİNAMİĞİ)2010
84DENLİNERGİSTÜRKİYE'DE MUHAFAZAKARLIK TARTIŞMALARININ GELİŞİMİ2011
85YAZICIGÖZDETÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİ BAĞLAMINDA KURTULUŞ KAYALI2011
86BAHARFULYAAŞAĞIDAN KÜRESELLEŞME HAREKETİ'NİN GELİŞİMİ: DÜNYA SOSYAL FORUMA ÖRNEĞİ2011
87KOÇALİSOSYOLOJİ LİTERATÜRÜNDE VE SİNEMADA GECEKONDUDAN VAROŞA DEĞİŞEN SÖYLEM BİÇİMLERİ2012
88İNANAYŞE MAHİNURÇOK KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KİMLİK ALGISI2012
89BALCIMEHMET EMİNPETER BERGER'İN DİN VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME2012
90BOSTANMESUTC. WRİGHT MİLLS'İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI2012
91BİLGİÇASLIHÜRRİYET GAZETESİ HABERLERİNE GÖRE TÜRK ULUSAL KİMLİĞİ VE ÖTEKİ2012
92DENİZCİDURANTÜRKİYE'DE POLİSİYE ROMNALARDA SUÇLARIN NİTELİKLERİ VE SUÇ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2012
93BİÇERHÜLYAOSMANLI'DAN CUMHURİYET'E DEVRALINAN KÜTÜPHANECİLİK MİRASI: CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜTÜPHANECİLİĞİN KURUMSALLAŞMASI2013
94YILDIZEMRAHFRİEDRİCH LİST'İN TOPLUMSAL, SİYASAL VE İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ2013
95İLHANHARUNMAX WEBER VE SABRİ FEHMİ ÜLGENER'DE İKTİSADİ ZİHNİYET ANALİZİ2014
96ŞİMŞEKSERDAR SEZEREBÛ'L-ULÂ MARDİN'İN TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ2014
97SADIKOĞLUZEHRA ZEYNEP1920-1960 YILLARI ARASINDA ABD'DE AİLE VE AİLE SOSYOLOJİSİ2014
98KARAKAYAMUHAMMED FATİHPİTİRİM ALEXANDROVİCH SOROKİN'İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI VE AMERİKAN SOSYOLOJİSİNDEKİ YERİ2014
99KAPANTÜLAYTOPLU KONUT VE YAŞAM TARZLARI: İSTANBUL KAYABAŞI ÖRNEĞİ2014
100DOĞANBEYHANALMANYA'DA YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TÜRK GÖÇMENLER: BERLİN ÖRNEĞİ2014
101GEDENAYŞE GÜRİÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI'DA SOSYAL ÇATIŞMA.2014
102DİNLERMÜBERRAOĞUZ ATAY'IN EDEBİ METİNLERİNDE ANA İZLEKLER VE YAZARIN TÜRK EDEBİYATI İÇİNDEKİ YERİ2015
103PALAZFERHAN SANİYEHOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ AKTİF YAŞLANMA SÜRECİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA2015
104DEMİRALSERANFARKLI SOSYAL SINIFLARIN MEKANSAL AYRIŞMA EĞİLİMLERİ: ÜST TABAKALARIN  MEKAN TERCİHLERİNE İSTANBUL'DAN KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLER2016
105TÜRKGÜL DİLEKSANAL CEMAATLER VE TÜRKİYE'DE SİYASAL KUTUPLAŞMA2016
106TATARÜMİTLİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL TERK NEDENLERİNİN SOSYOLOJİK İNCELENMESİ2016
107SOYSALDEMET1990’LI YILLARDA İSTANBUL ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ2016
108AYDINŞEFİKAKÜRESEL KENT OLMA SÜRECİNDE İSTANBUL'UN ÇEPERİNDE BÜYÜME ODAKLI MÜDAHALELER: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ2016
109KIZILKAYASİNANYOKSULLUK-ENGELLİLİK İLİŞKİSİ VE EVDE AKRABA BAKIMI UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ2016
110KIRTILMELEKPOMAKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ2016
111KÖRLÜAYSUNAVRUPA IRKÇILIĞI VE BEDEN POLİTİKALARI2016
112BİNGÖRBANUKÜRESELLEŞMENİN YEMEK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ2016
113ERKENMEHMETTÜRKİYE'DE YAYINCILIK ALANININ DÖNÜŞÜMÜ         (1980-2015)2016
114MENGÜENVERSOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSU VE DEĞİŞİMİ2016
115TURANBÜŞRAGAZİ MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN GENÇLERİN MEKANSAL DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA2017
116TOPRAKFEYZANURKENTTE ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE ÇALIŞAN YOKSUL KADINLAR: ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HASTA DANIŞMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI2017
117ALTANREYYAN BEYZATOPLUMSAL ETKİLEŞİMİN YAŞLILIK SÜRECİNE ETKİSİ2017
118ASLANİLKERERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NİN MODERNLEŞME PARADİGMASINI İNSAN DERGİSİ ÜZERİNDEN OKUMA DENEMESİ2017
119ALLAHVERDİYALALAERGENLERİN EVDEN KAÇMA NEDENLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AZERBAYCAN/BAKÜ ÖRNEĞİ2017
120AYARMERVEİSTANBUL'DAKİ GENÇLERİN KENT İMGELERİ: KAĞITHANE ÖRNEĞİ2017
121BÜYÜKGÜMÜŞAHMETALEXİS de TOCQUEVİLLE: HAYATI, DÜŞÜNCESİ, SİYASAL FAALİYETLERİ VE SOSYAL BİLİMSEL YÖNTEMİ...