Tamamlanmış Projeler

İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması projesinin amacı İstanbul’da yaşlılara yönelik yapılan çalışmaları/hizmetleri analiz ederek ve bu kentte yaşayan yaşlıların mevcut durumlarını değerlendirerek kentte yaşlılıkla ilgili yapılması gerekli olan yeni çalışma alanlarını ortaya koymaktır. 

Proje;
•    İstanbul’da yaşlılara yönelik hizmetlerin tespiti
•    Ulusal/uluslararası modellerin incelenmesi
•    Nicel araştırma
•    Nitel araştırma
•    Yaşlılık çalıştayı
•    Tanıtım toplantısı aşamalarından oluşmaktadır.


Proje kapsamında yaşlıların mevcut durumları, yaşlıların sosyoekonomik profilleri, kentsel hizmetlerden ve kentten beklenti ve memnuniyetleri, yaşlılara yönelik kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör tarafından yapılan çalışmalar tespit edilmiştir.
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu projenin sonuç raporu “İstanbul’da Yaşlanmak” adıyla 2015 yılında kitaplaştırılmıştır.


Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Proje Ekibi: Dr. Öğretim Üyesi Harun CEYLAN, Dr. Öğretim Üyesi Hamza KURTKAPAN, Reyyan Beyza BÜYÜKGÜMÜŞ, Büşra TURAN, Merve AYAR, Zelal GÜNEL
Proje Danışmanları: Prof. Dr. İsmail COŞKUN, Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU, Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN, Doç. Dr. Didem DANIŞ

İstanbulda Yaşlanmak

...

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması​

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması projesinin amacı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sosyoekonomik yapılarını, toplumsal kökenlerini, eğitim tecrübelerini, üniversiteden beklentilerini ve geleceğe dair kariyer hedeflerini ortaya koymaktır. Böylelikle öğrencilere ilişkin akademik, kültürel ve sosyal uygulamaların gelişiminde yol gösterici veriye ulaşılması; geliştirilecek doğru politikalarla kaynakların doğru kullanımı, toplam kalitenin arttırılması ve kurum kimlik ve itibarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın üniversiteye ulusal ve uluslararası rekabette avantaj sağlaması beklenmektedir. 

Proje;
•    Literatür taraması
•    Nicel araştırma
•    Veri analiz atölyesi aşamalarından oluşmaktadır.

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup proje kapsamında geliştirilen ölçme aracı 5208 lisans öğrencisine yüz yüze uygulanmıştır. Oranlı örnekleme yöntemi ile örneklem oluşturulurken İstanbul Üniversite’sinin heterojen öğrenci yapısı, Türkiye gündemindeki yeri ve tarihsel arka planı önemsenmiştir. Öğrenci profili kavramsallaştırılırken ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye literatürü incelenmiştir. Tarama modeli kullanılacak araştırmanın temaları şunlardır: (1) sosyodemografik bilgiler, (2) üniversite tercih süreci, (3) akademik deneyim, (4) İstanbul Üniversiteli olmak ve İstanbul Üniversitesi’nde yaşam ve (5) yaşam becerileri, doyumu, gelecek beklentileri ve hedefleri. Proje ile düzenli olarak uygulanacak bir Öğrenci Profili Araştırması için ölçme aracı geliştirilmesinde ve boylamsal araştırmaların yapılmasında önemli bir adım atılmıştır.


İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması BAP kapsamında desteklenmiştir.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Proje Ekibi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN, Prof. Dr. Yücel BULUT, Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL, Doç. Dr. Enes KABAKCI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen ŞATIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk OCAKOĞLU, Arş. Gör. Fatma SOLMAZ, Arş. Gör. Melike AKBIYIK, Arş. Gör. Nuseybe AĞIRMAN, Arş. Gör. Nazmi ÇİÇEK, Arş. Gör. Salih ÜNÜVAR, Ferhan Saniye PALAZ, Büşra TURAN, İbrahim Yusuf İNAN, Lala ALLAHVERDİYEVA


...

Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi’nin amacı İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir Gönüllü Akademisi oluşturmak ve bu akademide verilecek gönüllülük ve diğer eğitimleri belirlemektir. Proje;

• Üniversite öğrencileri arasında gönüllülük araştırması,

• Gönüllülük çalıştayı,

• Gönüllülük web sitesinin hazırlanması,

• Raporların ve gönüllülük kitabının basımı ve dağıtımı,

• Tanıtım ve basın toplantısı,

• Gönüllü Akademisi’nin uygulamaya başlatılması aşamalarından oluşmaktadır.


Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin aktif olarak görev aldığı Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Üniversitesi Örneği başlıklı bir araştırma yürütülmüştür. Nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırma İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan 17-25 yaş arası gençlere uygulanmıştır. İki aşamalı bu araştırmanın nicel kısmında 22 fakültede, 2445 öğrenciye proje kapsamında geliştirilen anket formu yüz yüze uygulanmış; nitel kısmında ise 19 fakültede, 106 üniversite öğrencisi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmanın örneklemi oranlı örnekleme yöntemi ile belirlenirken, nitel araştırmanın örneklemi maksimum çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuştur. Bu araştırma ile gönüllülük kavramının gençlerde bulduğu karşılıklar belirlenmiş; sonuçlardan, proje çıktılarının uzun vadede somut hale getirilmesinde yararlanılmıştır. Bu noktada içeriği proje kapsamında oluşturulan ve uygulaması halen sürdürülen Gönüllü Akademisi’nden kısaca bahsedilebilir.

Gönüllü Akademisi her alanda gönüllülük yapabilecek, aynı zamanda gönüllülüğü akranlarına ve genç kuşaklara anlatabilecek gönüllü üniversite gençlerinin yetiştirilmesinde rol üstlenen gönüllü bir girişimdir. Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Akademisi halen devam eden uygulamalarıyla gönüllülüğün üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır.
Proje Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından desteklenmiş, 2016 sonbaharında tamamlanmıştır.

Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK, Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
Proje Koordinatörü: Büşra TURAN
Proje Ekibi: Buse ÖZTEKİN, Büşranur AYCİBİN, Fatma Zehra YILDIRIM, Feriha ZENGİN, Furkan BAŞARSLAN, Gamze İPEK, Gamze ŞAHİN, Gamze YİĞİT, Gizem KÖYLÜ, Gülfem TUTAL, Hafize Zeynep BİLİCİ, Hatice BEKTAŞ, Hilal ÇAKMAK, Lale ALLAHVERDİYEVA, Mehmet GÜDER, Melek KIRTIL, Nensi GÜZELİŞ, Nezihe BÜKMECİ, Nilay İNKAYA, Nursen TEKGÖZ, Ömer Faruk ALTAY, Pelin KARABULUT, Rındı Şilan KARAGÖL, Selin DİZBAY, Semra GÜLEN, Sibel KAYA

5 ana bileşenden oluşan bir araştırma projesi yürütülmüştür:

1. Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, basın taramaları ve kurum araştırmaları ile Beylikdüzü’nün tarihi araştırıldı

2. Beylikdüzü’nün mevcut durumunu ve geçmişi 12 ana başlık altında araştırıldı, raporlanıp ve analiz edildi. Bu başlıklar: Coğrafya, İklim ve Nüfus yapısı, İktisadi Yapı, Kentin Mekânsal Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Belediyecilik, Eğitim, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sivil Toplum, Turizm, Kamusal Mekânlar

3. Beylikdüzü’nde kent kimliği ve hafızasının ortaya çıkarılması için, video ve ses kayıtları alınarak ilçede yaşayan 50 kişiyle sözlü tarih araştırması yapıldı. Bu görüntü ve bilgilerle belgesel, albüm, katalog vb. yayınlar hazırlanabilecektir.

4. Beylikdüzü’nün sosyal yapısı araştırıldı. Bu kapsamda,

      A. 100 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat yapıldı

      B. 12 odak grupta (kamu görevlileri, esnaflar, iş adamları, ev kadınları, gençler, muhtarlar,

      C. eğitimciler, entelektüeller, sanatçılar, STK’lar, din adamları, turizmciler) 120 kişi ile çalışıldı

      D. 10 mahallede 2.000 kişiye 80/90 soruluk yüz yüze anket uygulandı

5. Yukarda 4 maddede özetlemiş olduğumuz arşiv, literatür, nitel ve nicel araştırma verileri ile toplanan veriler ışığında analizler yapılacak, raporlar ve yayınlar hazırlanacak.